પંચાયત વિભાગ

કચ્છ

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર..
Welcome to Kuttch District Website
વધારે...
ટેન્ડર્સ
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
Event Calender
જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે. પુરાણમાં જુના વખતમાં આ દેશની મુલાકાત લેનાર વિદેશી પ્રવાસીઓની આ પ્રદેશ પરની જુદી જુદી નોંધોમાં તેમજ શિલાલેખોમાં, તામ્રપત્રોમાં અને જૂના લખાણો અને હસ્તપ્રતોમાં તેનો આ નામ તરીકે ઉલ્લેખ છે...
વધારે...

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.)બાળકો માટેમહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
કચ્છ જીલ્લો

કચ્છ
તાલુકા૧૦
ગ્રામ પંચાયત૬૧૫
વિસ્તાર૪૫,૬૧૨ ચો.કી.મી.
વસ્તી૧૫,૮૩,૨૨૫
ગ્રામ્‍ય વસ્તી૧૧,૦૮,૨૦૩
ગ્રામ્‍ય પરિવાર૫૯.૭૯%
શ્રી આર. જી. ભાલારા (આઇ.એ.એસ.), જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રીશ્રી આર. જી. ભાલારા(આઈ.એ.એસ) જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
મારું ગામ
Admin Login
વિકાસ પથ
Online Software
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
E-Gram Google
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Search your name in the voter’s list