પંચાયત વિભાગ

કચ્છ

જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


અવનવા સમાચાર..
જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટ​-હિસાબ​)ની મંજુર ૧૯ જગ્યાઓમાંથી તાલુકાવાર જગ્યાઓ ભર​વાની યાદી
તલાટી સહ મંત્રીની મંજુર ૯૧ જગ્યાઓમાંથી તાલુકાવાર જગ્યાઓ ભર​વાની યાદી
કચ્છ જિલ્લા માટે મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની ભર​વાની થતી ૬૦ જગ્યાની યાદી
ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની સ્થળ પસંદગી દર્શાવતુ પત્રક, પરિવાર કલ્યાણ શાખા, કચ્છ જિલ્લા પંચાયત
વધારે...
ટેન્ડર્સ

અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
Event Calender
Online Software
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
Search your name in the voter’s list
જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે...
વધારે...
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટે (બી. પી. એલ.)બાળકો માટેમહિલાઓ માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે
ખેડૂતો માટે
હું આ તાલુકાનો છું મારે જાણવું છે કે,

તાલુકો પસંદ કરો
કચ્છ જીલ્લો

કચ્છ
તાલુકા૧૦
ગ્રામ પંચાયત૬૧૫
વિસ્તાર૪૫,૬૧૨ ચો.કી.મી.
વસ્તી૧૫,૮૩,૨૨૫
ગ્રામ્‍ય વસ્તી૧૧,૦૮,૨૦૩
ગ્રામ્‍ય પરિવાર૫૯.૭૯%