×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી એસ.કે. પ્રજાપતિ (આઈ.એ.એસ.)

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : OPP. SURMANDIR CINEMA OLD BUS STATION ROAD BHUJ
Phone No. : 02832 250080
Fax No.​ : 02832 25355
Mobile No​ : 9978406238
E-mail :DDO-KUT@GUJARAT.GOV.IN