×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે પી પટેલ હિસાબી અધિકારી
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ
મોબાઇલ નંબર 9428481870
ઈન્ટરકોમ નંબર ર૮ર, ર૮૬, ર૮૪
ઈમેઈલ આઈડી ao.bhuj123@gmail.com