×

પ્રસ્‍તાવના

જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની તમામ શાખાઓ તેમજ તાલુકા પંચાયતોને સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવતી ગ્રાન્ટોની જે તે શાખા ઘ્વારા થયેલ ફાળવણી મુજબ ચુકવવાની કરવામાં આવે તે અન્વયે જો કોઈ ચુકવણાં કરવાનાં હોય તો તે ચુકવવાની કામગીરી આમ જિલ્લા પંચાયતની નાણાંકીય કામગીરી આ શાખાના માઘ્યમ ઘ્વારા કરવામાં આવે છે.