×

સંલગ્‍ન લીંકસ

Following Website are part of eGram Connectivity Infrastructure Network Usage Policy.
(ઇ-ગ્રામ નેટવર્કથી મળતી વેબ સાઇટની જાણકારી)

  Sites on Government Domain:(સરકારી વેબ સાઇટસ)

 • 1 www.gswan.gov.in
 • 2 http://gramsabha.guj.nic.in/vgramsabha
 • 3 www.gujaratinformatics.com
 • 4 http://gic.guj.nic.in/
 • 5 http://ndncregistry.gov.in/ndncregistry/index.jsp
 • 6 http://gujarathccasestatus.nic.in/gujarathc
 • 7 http://intranet.guj.nic.in/dppf/
 • 8 http://intranet.guj.nic.in/roratvillage/
 • 9 http://intranet.guj.nic.in/itplanner/
 • 10 http://www.india.gov.in/
 • 11 http://jantry.guj.nic.in/
 • 12 http://intranet.guj.nic.in/ids/
 • 13 http://goidirectory.nic.in/
 • 14 http://passport.guj.nic.in/
 • 15 http://talimrojgar.gujarat.gov.in/
 • 16 http://www.statetenders.com/
 • 17 http://www.gujaratpublication.com/
 • 18 http://panchayata.gujarat.gov.in/panchayatavibhag/
 • 19 http://patandp.gujarat.gov.in/
 • 20 http://ahmedabaddp.gujarat.gov.in/
 • 21 http://amrelidp.gujarat.gov.in/
 • 22 http://ananddp.gujarat.gov.in/
 • 23 http://bharuchdp.gujarat.gov.in/
 • 24 http://bhavnagardp.gujarat.gov.in/
 • 25 http://banaskanthadp.gujarat.gov.in
 • 26 http://dahoddp.gujarat.gov.in
 • 27 http://dangdp.gujarat.gov.in
 • 28 http://gandhinagar.gujarat.gov.in
 • 29 http://jamnagardp.gujarat.gov.in
 • 30 http://junagadhdp.gujarat.gov.in
 • 31 http://kutchdp.gujarat.gov.in
 • 32 http://khedadp.gujarat.gov.in
 • 33 http://mahesanadp.gujarat.gov.in
 • 34 http://narmadadp.gujarat.gov.in
 • 35 http://navsaridp.gujarat.gov.in
 • 36 http://panchmahaldp.gujarat.gov.in
 • 37 http://porbandardp.gujarat.gov.in
 • 38 http://sabarkanthadp.gujarat.gov.in
 • 39 http://suratdp.gujarat.gov.in
 • 40 http://surendranagardp.gujarat.gov.in
 • 41 http://rajkotdp.gujarat.gov.in
 • 42 http://tapidp.gujarat.gov.in
 • 43 http://valsaddp.gujarat.gov.in
 • 44 http://vadodradp.gujarat.gov.in
 • 45 http://www.drdapatan.com
 • 46 http://egram.co.in
 • 47 http://gksgujarat.org
 • 48 http://egramgujarat.org/

  Sites on Common Service Center State Center Agency (CSC SCA) Domain(રાજય સરકારમાં કોમન સર્વિસ સેન્‍ટરની ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)

 • 1 www.cms.com
 • 2 www.rcom.co.in
 • 3 www.3i-infotech.com
 • 4 http://icicilombard.com/app/ilom-en/default.aspx
 • 5 http://220.226.204.98/pwagentpos/gujarat/index.php3
 • 6 www.24*7guru.com
 • 7 www.login4career.com
 • 8 www.Shaadikaroge.com
 • 9 www.irctc.co.in
 • 10 www.itzcash.com
 • 11 www.oximall.com
 • 12 http://125.18.122.143/egramDemoWEB/home.jsp
 • 13 www.myoxigen.com
 • 14 www.microsoft.com
 • 15 www.mwti.net
 • 16 www.symantec.com
 • 17 www.csconline.co.in
 • 18 www.ilfsindia.com
 • 19 http://220.226.204.110
 • 20 http://220.226.204.73
 • 21 http://125.18.122.121/egramNewWEB/home.jsp
 • Sites available for mail service(મેઇલ સુવિધા માટે ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)

 • 1 http://egram.co.in
 • 2 www.yahoo.com
 • 3 www.gmail.com
 • Sites on Banking Domain(બેન્‍કીંગ સર્વિસ માટે ઉપયોગી સાઇટસ)

 • 1 https://125.17.169.43
 • 2 https://125.18.30.232:7001
 • Sites for bandwidth Test(બેન્‍ડવીથ ટેસ્‍ટ માટે જરૂરી સાઇટસ)

 • 1 http://toast.net
 • 2 http://performance.toast.net
 • 3 http://www.ousl.com/perftest/text1.htm
 • 4 http://performance.toast.net/results.asp
 • Sites on Agricultural Support Domain(એગ્રીકલ્‍ચરલ સહાય માટે ઉપયોગી સાઇટસ)

 • 1 www.indiaagronet.com
 • 2 www.icar.org.in
 • 3 http://aicofindia.org/
 • 4 http://agmarket.nic.in/
 • 5 http://dacnet.nic.in/