×

પ્રસ્તાવના

કચ્છ જિલ્લામાં ખેતી એ મુખ્ય વ્યવસાય છે. અને ખુબજ મોટો જિલ્લો હોવાથી હવામાનની જુદી જુદી અસરો હેઠળ ખેતીના પાકોનું વાવેતર થતું રહે છે. કચ્છ જિલ્લામાં ખરીફ રુતુમાં બાજરી,મગફળી,કપાસ,કઠોળ,જુવાર,એરંડા,જેવા પાકોનું વાવેતર થાય છે. જયારે શિયાળાની રુતુમાં ધઉં,રાયડો,ઈસબગુલ,જીરુ, અને શાકભાજીનું વાવેતર થાય છે. અને ઉનાળાની રુતુમાં મગફળી,બાજરી,નુ વાવેતર કરવામાં આવે છે.