×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચ્છ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.એચ.એમ ઠકકર (ચાર્જ) નાયબ પશુપાલન નિયામક
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૧૬પ૦
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૮૯, ૨૯૦
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર 9426714919
ઈમેઈલ આઈડી dahokutch@gmail.com