×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. પવનકુમાર મકરાની (ઇ.ચા.) જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારી
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮
મોબાઇલ નંબર 9558195161
ઈમેઈલ આઈડી dao.kutch@gmail.com