×

આયુર્વેદ અધિકારી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી વૈદ્ય કે. વી. જોષી(ઇ.ચા.)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૮૨૯૪૫૮૮