×

જન્‍મ મરણની નોંઘણી

વર્ષ : ૨૦૦૭

પુરૂષ સ્‍ત્રી
લોદ્રાણી  ૧૮
વેરસરા 
જાટવાવાડ 
ધાબડા  0
બેલા  ૨ ૧ ૨ ૧
મૌઆરા  ૩ ૨ ૧ ૯
વ્રજવાણી
આણંદપર  ૧ ૬ ૧ ૭
બાલાસર  ૨ ૫ ૧ ૧
૧૦ લાકડાવાંઢ 
૧૧ સુરબાવાંઢ 
૧૨ દેશલપર  ૧ ૩ ૧ ૨
૧૩ નાગલપર 
૧૪ ગેડી  ૨૪ ૨ ૨
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ ફતેહગઢ  ૫૭ ૪૬
૧૬ મંજુવાસ  ૧૦
૧૭ ખાંડેક  ૧૫ ૧૫
૧૮ હમીરપર નાની 
૧૯ સાંધડ  0
૨૦ સેલારી  ૩ ૩ ૨ ૬
૨૧ દાવરી 
૨૨ રવ મોટી 
૨૩ સુડાણા વાંઢ  0
૨૪ નારાણપર  ૧૦
૨૫ વનોઇ  0
૨૬ ગૌરીપર 
૨૭ સુવઇ  ૧૫ ૧ ૫
૨૮ ખેગારપર ૧ ૨
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ જેસડા  ૧૦
૩૦ નંદાસર  ૧૫
૩૧ કલ્‍યાણપર  ૧૧
૩૨ કરોડિયા 
૩૩ ઉમિયા  ૧ ૭
૩૪ કાનપર  ૧૦ ૨૦
૩૫ હમીરપર મોટી 
૩૬ સણવા  ૩ ૪ ૩ ૨
૩૭ આડેસર  ૬ ૧ ૪ ૪
૩૮ લાખાગઢ     ૧ ૨ ૧૦
૩૯ ભારીડીયા(ભુટકીયા)  ૨ ૯ ૧ ૮
૪૦ સોનલવા 
૪૧ પ્રાગપર ૧૯ ૨ ૫
૪૨ નીલપર  ૧૫
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ પાલનપુર 
૪૪ ત્રંબૌ  ૧૩ ૧૪
૪૫ રામવાવ  ૧૫
૪૬ કુંડા 
૪૭ પાવીવાંઢ  ૧૪
૪૮ ધાડાધ્રોણી વાંઢ  ૧૫ ૧૦
૪૯ સરસલા ૧૧
૫૦ બાદરગઢ  ૨૨ ૧૫
૫૧ ખિરાઇ  ૧૦
૫૨ સઇ  ૨ ૯ ૩૩
૫૩ ટીડલવા મોટા  0
૫૪ વલ્‍લભ પર 
૫૫ વેકરા  0
૫૬ પદમપર  ૨૦ ૧૫
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૫૭ માખેલ 
૫૮ ટગા 
૫૯ વિજાપર 
૬૦ સુખપર  0
૬૧ વારનોરા 0
૬૨ પંડાયનો ગઢ  0
૬૩ પલાસવા  ૭૭ ૬૧
૬૪ આમરાપર 
૬૫ સોમાણી વાંઢ  ૧૧
૬૬ માનગઢ  ૧૭
૬૭ ધાનીથર 
૬૮ કિડીયાનગર  ૪૭ ૫૧
૬૯ છોટાપર 
૭૦ બાદલપર  ૧ ૨
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૭૧ નલિયાટીમ્‍બૌ  ૧૦
૭૨ દિદારવા  0
૭૩ ગોવિંદપર 
૭૪ ચિત્રોડ  ૧ ૬ ૧૪
૭૫ રામપર  ૩૪ ૨૬
૭૬ કાનપર 
૭૭ પ્રતાપગઢ 
૭૮ મેવાસા  ૧૨
૭૯ સની 
૮૦ ગાગોદર  ૫૬ ૪૩
૮૧ કુંભારીયા ત્રખતર 
૮૨ પેથાપર  0
૮૩ ભીમદેવકા 
૮૪ માનાબા
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૮૫ ફુલપરા  0
૮૬ રાપર  ૩ ૪ ૭ ૩ ૨૦
કુલ  ૧૪૪૦ ૧૧૮૬
અં. નં. ગામનું નામ પુરૂષ સ્‍ત્રી
ધોળાવીરા 
ખારોડા 
જનાણ 
રતનપર 
ગઢાડ  ૧૩
અમરાપર 
ગણેશપર 
બાંભણકા
ભરૂડીયા  ૩૪ ૧૫
૧૦ કાનખોઇ  ૧૪ ૧૧
૧૧ ચોબારી ૭૬ ૪૮
૧૨ કાડોલ 
૧૩ કાકરવા  ૨૩ ૧૧
૧૪ કંથકોટ  ૧૬ ૧૧
અં. નં. ગામનું નામ પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ ગામડાઉ 
૧૬ તોરાણીયા  ૧૧
૧૭ જડસા 
૧૮ વામ્‍કા  ૧૧
૧૯ મે  ૨૭ ૧૩
૨૦ ખારોઇ 
૨૧ નેર 
૨૨ મોરગર  ૧૫ ૧૦
૨૩ આમરડી  ૧૭
૨૪ કબરાઉ 
૨૫ કુંભારડી 
૨૬ બંધડી 
૨૭ શિકારા 
૨૮ મેધપર 
અં. નં. ગામનું નામ પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ કમરીયા 
૩૦ વોધડા 
૩૧ હલરા 
૩૨ આંધોઇ  ૫ ૮ ૨૬
૩૩ લાકડીયા  ૬૧ ૪૧
૩૪ ધરાના  ૩૬ ૨૬
૩૫ લખપત 
૩૬ વિજપાસર 
૩૭ વોધ  ૬૯ ૬૨
૩૮ ચોપડવા 
૩૯ લુણવા 
૪૦ સુખપર 
૪૧ ચિરઇ નાની  ૨૪ ૧૮
૪૨ ચિરઇ મોટી  ૧૦
અં. નં. ગામનું નામ પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ છાડાવાળા  ૧૭ ૨૩
૪૪ સામખ્‍યાળી  ૮ ૫ ૮ ૪
૪૫ ચા:દ્રોડી 
૪૬ નારાણસરી 
૪૭ કટારીયા જુના  ૩૧ ૨૭
૪૮ કટારીયા નવા 
૪૯ લાલીયાના  ૨૫ ૨૧
૫૦ આમલીયારા 
૫૧ જંગી  ૭૮ ૫ ૩
૫૨ ગોડપર 
૫૩ વાનધીયા  ૪૦ ૨૫
૫૪ મોડપર 
૫૫ લાખાપર 
૫૬ લખધીરગઢ 
૫૭ સીકારપર  ૩૫ ૨૯
કુલ  ૭૧૯ ૮ ૦ ૩
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
ખીરસરા  ૨૦ ૨૫
દેવીસર 
જગતપર 
અમરાપર 
બુઢારમોરા  ૧ ૨
ધમડકા  ૨૬ ૩ ૧
દુધઇ  ૩ ૧ ૨૫
ખેંગારપર 
નવાગામ 
૧૦ હીરાપર 
૧૧ ચાંદ્રાણી ૧ ૪ ૨ ૨
૧૨ કોટડા  ૧ ૨ ૧ ૧
૧૩ પાસુંદા 
૧૪ ટપ્પર ૧૫ ૧ ૪
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ લાખાપર  ૧ ૨
૧૬ આંબાપર 
૧૭ રાપર  ૧૫
૧૮ ખોખરા 
૧૯ જરૂ 
૨૦ મોડસર 
૨૧ સુગારિયા
૨૨ રતનાલ  ૮ ૩ ૬ ૭
૨૩ નીંગાળ ૧ ૪ ૧ ૮
૨૪ ભાદરોઇ 
૨૫ સાપેડા  ૧ ૩
૨૬ સતાપર 
૨૭ પાસવાડીમીઠા 
૨૮ પાસવાડીખારા
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ અજાપર 
૩૦ ભીમાસર  ૨ ૨ ૨૬
૩૧ વરસાના  ૧ ૨
૩૨ મોડવદર 
૩૩ વર્ષામેડી  ૧૮
૩૪ નાગલપર નાની 
૩૫ નાગલપર મોટી  ૧૨ ૨૦
૩૬ ખંભારા  ૧૪ ૧૦
૩૭ વાડા 
૩૮ લોહારિયા મોટા 
૩૯ ચંદિયા  ૧૯ ૧૭
૪૦ ભાલોટ  ૧૦ ૧૦
૪૧ માખિયાના 
૪૨ મથડા  ૧ ૧ ૧ ૧
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ પાનટીયા 
૪૪  ખેડોઇ  ૧૯ ૩૫
૪૫ સીનુગારા  ૧૭ ૧ ૩
૪૬ વિડી ૨૮ ૩ ૦
૪૭ મેઘપર(બોરિચી)
૪૮ મેઘપર(કુભારડીયા)
૪૯ દેવાલીયા 
૫૦ મિનડીયાલા 
૫૧ કુભારીયા
૫૨ ભુવડ  ૨ ૩ ૧૭
૫૩ ચાદ્રોડા  ૧૪ ૧ ૬
૫૪ વાલાડીયા બીટા
૫૫  મથક  ૨ ૮ ૨ ૨
૫૬ ટુના  ૬૫ ૬૮
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૫૭ રામપર  ૧ ૯ ૧ ૨
૫૮ સંઘડ  ૨૬ ૨૫
૫૯ નાગાવલાડીયા 
૬૦ વીરા  ૧ ૬ ૧ ૩
૬૧ અંજાર(એમ)  ૧ ૬ ૬ ૮ ૧૫ ૬ ૯
કુલ ૨૪૦૯ ૨૩૦૩
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
પડાણા  ૨૨ ૩૯
ચુડવા 
મીઠી રોહર ૮૯ ૯૦
ગડપાદર  ૫૭ ૩૫
અંતરજાળ  ૬૫ ૪૯
સિણાય  ૫૦ ૫૩
કીડાણા  ૮૩ ૬૩
ભારાપર 
ગાંધીધામ  ૧૯૮ ૨ ૨૦૩ ૦
૧૦ કંડલા  ૧ ૩ ૨૦
કુલ  ૨૩૭૫ ૨૩૮ ૬
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
લુણા  ૧૪ ૧૨
ભીટારામોટા 
ઉદમો 
ખાવડા  ૭૬ ૯૫
રતાડીયા  ૪૯ ૪૭
દિનારા  ૮ ૧ ૬૮
ધ્રોબાણા 
કુનારિયા જામ  ૧૪
જુના  ૨ ૩ ૧૫
૧૦ સધારા 
૧૧ અંધઉ  ૨ ૪
૧૨ ધોરાવર  ૨ ૯ ૧૯
૧૩ લુડીયા  ૨ ૦
૧૪ ગોડપર(ખાવડા) 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ ખારી ૩ ૦ ૩ ૧
૧૬ મિઠડી 
૧૭ ભગાડીયા  ૧ ૦
૧૮ હોડકા 
૧૯ ભીરડીયારા  ૧ ૩
૨૦ દેઢીયા નાના-મોટા 
૨૧ દાધરનાની 
૨૨ દાધરમોટી 
૨૩ મિસરીયાડો  ૨ ૦ ૧૨
૨૪ ભોજરડો ૨ ૩ ૧૨
૨૫ બેરડો 
૨૬ રૈયાડા 
૨૭ ધોરી  ૨ ૬ ૧ ૭
૨૮ સુમરાસર શેખ  ૩ ૫ ૩ ૯
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ લોરિયા 
૩૦ જુરીયા 
૩૧ કમાગુના 
૩૨ નોતીયાર ભાખરી 
૩૩ નોખાનીયા 
૩૪ કુનારિયા નાના-મોટા 
૩૫ કોટાય 
૩૬ ધ્રગ 
૩૭ લોડાઇ  ૧ ૩ ૨ ૦
૩૮ ધરમપુર 
૩૯ જવાહરનગર 
૪૦ લોઠીયા 
૪૧ મોડસર 
૪૨ મોખાના 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ ડગાલા  ૧૨ ૧૨
૪૪ નાડાપા  ૧ ૮ ૧ ૫
૪૫ હબાય ૧૨
૪૬ ચપરેલી 
૪૭ બોલડી 
૪૮ કડી 
૪૯ પૈયા 
૫૦ સરસરપર 
૫૧ રૂદ્રમાતા 
૫૨ મકનપર 
૫૩ બાઉખો 
૫૪ ટાનકસર 
૫૫ વાટાછડ 
૫૬ નથરકુઇ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૫૭ સુમરાસર જત  ૧ ૦ ૧ ૧
૫૮ નાગોર 
૫૯ વરનોરા નાના  ૧ ૩ ૧ ૧
૬૦ રાયધણપર 
૬૧ વરનોરામોટા 
૬૨ ગલપાદર 
૬૩ કાલી તલાવડી 
૬૪ મમુઆરા 
૬૫ કનૈયાબે 
૬૬ ઉખડમોરા 
૬૭ ધાનેટી  ૪૦ ૪ ૧
૬૮ વડવારા 
૬૯ પધ્‍ધર  ૧ ૩
૭૦ લાખોંદ  ૧ ૩
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૭૧ પુરાસર 
૭૨ ગાડો 
૭૩ ભુજોડી 
૭૪ રતિયા 
૭૫ કોડકી  ૨ ૦ ૨ ૬
૭૬ મખના 
૭૭ પિરવાડી 
૭૮ પાયરકા
૭૯ કુવાથાડા 
૮૦ આનંદસર  ૧૨ ૧ ૦
૮૧ કાનપર 
૮૨ કલ્‍યાણપર 
૮૩ કુંકમા  ૩ ૯ ૩ ૪
૮૪ રેલડીમોટી 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૮૫ કંડેરાઇ 
૮૬ ચુબડક 
૮૭ ગાઢેર 
૮૮ સયૈદપર 
૮૯ વાડવા 
૯૦ લેર 
૯૧ મિરઝાપર(પાર્ટ)  ૧૦૮ ૮૭
૯૨ સુખપર  ૧૪૧ ૧૩૫
૯૩ માનકુવા  ૮૫ ૮૨
૯૪ દેશલપર  ૧ ૭
૯૫ કુરબઇ 
૯૬ વંઢાય 
૯૭ સામત્રા  ૧ ૧
૯૮ ભારાસર  ૧ ૧ ૧૨
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૯૯ જદુરા  ૧ ૩
૧૦૦ રેહા મોટા  ૧ ૩
૧૦૧ થરવાડાનાના  ૧ ૦
૧૦૨ થરવાડા મોટા 
૧૦૩ હાજાપર 
૧૦૪ હરુડી
૧૦૫ રેહા નાના  ૧ ૧ ૧ ૪
૧૦૬ સણોસરા  ૧ ૦
૧૦૭ ભારાપર  ૧ ૩
૧૦૮ સેડાતા 
૧૦૯ નારાણપર રાવલી  ૨ ૫ ૨ ૨
૧૧૦ વાડાસર 
૧૧૧ સરલી  ૧ ૧ ૧ ૧
૧૧૨ દહીસરા  ૧ ૩ ૧ ૯
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૧૩ ગોડપર(સરલી) 
૧૧૪ મેઘપર 
૧૧૫ નારાણપર પસાયટી  ૨ ૯ ૨ ૨
૧૧૬ બાલાડીયા  ૫ ૬ ૪૦
૧૧૭ કોટડા આથમણા  ૧ ૪ ૧ ૬
૧૧૮ જામબુડી 
૧૧૯ કોટડા ઉગમણા  ૧ ૩ ૨ ૩
૧૨૦ વરલી  ૧ ૭ ૧ ૮
૧૨૧ બન્‍દ્રા નાના 
૧૨૨ ચાકર  ૧ ૦
૧૨૩ બનદ્રા મોટા 
૧૨૪ વડજાર 
૧૨૫ જુમખા 
૧૨૬ કેરા  ૫ ૦ ૪૨
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૨૭ ચુનડી
૧૨૮ ગઝોડ ૧૨ ૧૨
૧૨૯ ભુજ(એમ)  ૩૨ ૯ ૪
૧૩૦ માધાપર ૬૨
૧૩૧ ભુજ(એમ)  ૩ ૧ ૩ ૫
૧૩૨ માધાપર-૧પ  ૫ ૫
 કુલ  ૪૯૩૪ ૪૬ ૧ ૩
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
તુંબડી મોટી 
ટપ્‍પર 
લીફારા 
ભગુરા 
પત્રી 
વાંકી 
બોચા 
બેરાજા 
ગેલડા  6 ૧૧
૧૦ કારાઘોઘા
૧૧ છસરા 
૧૨ કુવાય 
૧૩ વડાલા 
૧૪ મોખા 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ ટોળ 
૧૬ બરાયા 
૧૭ ટુંડા 
૧૮ મોટી ભુજપુર  ૨૧ ૨૭
૧૯ પ્રાગપર 
૨૦ ગુંદાલા 
૨૧ લુણી
૨૨ સાડાઉ 
૨૩ મુન્‍દ્રા 
૨૪ મોટા કપાયા 
૨૫ બોરાજા 
૨૬ નાની ભુજપુર  ૧૭ ૨૧
૨૭ જરપરા 
૨૮ મુન્‍દ્રા સીટી  ૫૧૨ ૪૩ ૪
કુલ  ૫ ૯૫ ૫૨૫
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
મકડા 
દેવપર  ૧૨ ૧૧
ફીલોન 
નાભોઈ
વિંગડીયા
જામથડા 
લુડવા 
ભેરૈયા
વિરાણી
૧૦ ગઢશીશા  ૧૭૬ ૧૧૯
૧૧ મઉ નાની 
૧૨ મઉ મોટી  ૧૬ ૨૦
૧૩ પોલાડીયા 
૧૪ કોટડી 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ સંભરાય મોટી 
૧૬ કોટાયા 
૧૭ વીંધ 
૧૮ દેઢિયા ૧૧
૧૯ ભોજાય 
૨૦ નાગરેચા 
૨૧ મંજલ 
૨૨ અસરાની 
૨૩ રાજપર 
૨૪ દરશડી  ૨૧ ૧૮
૨૫ મોમાયમોરા 
૨૬ રામપર 
૨૭ વેકરા 
૨૮ કોજાચોરા
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ વોંધ 
૩૦ શેરડી
૩૧ હમલા 
૩૨ રતાડીયા નાના 
૩૩ રતાડીયા મોટા 
૩૪ ઉનદોઠ મોટી 
૩૫ પદમપર 
૩૬ બાયઠ 
૩૭ મપર
૩૮ મોડકુબા 
૩૯ બાંભડા 
૪૦ બાડા 
૪૧ લાયજા મોટા 
૪૨ ભાડઈ મોટી
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ ધોકડા
૪૪ ગોણીયાસર મોટા 
૪૫ આસંબિયા નાના 
૪૬ કુન્‍નઢી 
૪૭ ફરાદી 
૪૮ આસંબિયા મોટા  ૧૫ ૧૨
૪૯ જખણીયા
૫૦ કોડાય  ૩ ૩ ૪ ૨
૫૧ ડોણ
૫૨ ગોધરા  ૨ ૯ ૨ ૫
૫૩ ભાડા 
૫૪ લાયજા નાના 
૫૫ કાઠડા 
૫૬ મેરાઉ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૫૭ વાડા
૫૮ રાયણ મોટી ૧૩ ૧૦
૫૯ તલવાણા
૬૦ બિદડા  ૨ ૮ ૩ ૯
૬૧ નાની ખાખર  ૨ ૨ ૨ ૩
૬૨ નાના ભાડીયા
૬૩ પિપરી 
૬૪ રાયણ નાની
૬૫ દુર્ગાપર  ૧૮
૬૬ ભારાપર 
૬૭ માંડવી  ૧૧
૬૮ નાગલપર 
૬૯ મસ્‍કા  ૨૧ ૩ ૯
૭૦ બાગ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૭૧ ગુંદીયાલી  ૩ ૭ ૩ ૧
૭૨ મોટા ભાડીયા ૩ ૫ ૨ ૭
૭૩ માંડવી શહેરી  ૧૪ ૨ ૪ ૧૨ ૯૬
કુલ ૨૦૯૨ ૧૯૩૧
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
વલકા મોટા 
વલક નાના 
લુડબાય  ૧૭ ૧ ૧
ધોરો 
ઉથોણગડી 
ગડાની  ૧ ૩ ૧ ૪
લીફરી
રવાપર નવાવાસ  ૨૩ ૨૪
અમારા (અમારા)  ૧ ૯ ૧૦
૧૦ ઐયર 
૧૧ તાલ  ૧૪
૧૨ ફુલાય  ૧૦
૧૩ મુરૂ ૧ ૧ ૧ ૫
૧૪ રતાડીયા  ૨૨ ૧ ૨
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૧૫ વિગોડી 
૧૬ નાગવિરિ 
૧૭ લખમીપુર ભુજઇ 
૧૮ ભારાપર 
૧૯ બનડીયારા 
૨૦ ખીરસરા 
૨૧ રામપર સરવા 
૨૨ ઉગેડી  ૧ ૩ ૧૦
૨૩ જય
૨૪ ધમાય 
૨૫ જલુ 
૨૬ વંગ  ૧૦ ૧ ૧
૨૭ ખારડીયા  ૧ ૩ ૧ ૧
૨૮ દાદોર
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૨૯ અરલ મોટી 
૩૦ જતારિયા
૩૧ ચરાખડા
૩૨ દેશલપર ૧ ૭ ૧ ૧
૩૩ મોરાય 
૩૪ નેત્રા ૫ ૫ ૫૦
૩૫ રસલીયા
૩૬ ખોભડી મોટી 
૩૭ તોડીયા
૩૮ મથલ ૨૯ ૨૭
૩૯ અરલ નાની 
૪૦ થાન
૪૧ હરિપર(હિરાપર) 
૪૨ બીબાર
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૪૩ નિરોણા ૬૦ ૬૩
૪૪ બાડી(પાલનપુર) 
૪૫ ઓરિરો
૪૬ ભિમાસર
૪૭ દેવીસર
૪૮ ભારાપર 
૪૯ ખંભરા
૫૦ કાડીયા મોટા ૧૦
૫૧ ઉખરડા
૫૨ કાડીયાનાના
૫૩ જડોદર ૧ ૩
૫૪ કોટડા જડોદર  ૧ ૮ ૨૦
૫૫ વિરાણી નાની 
૫૬ વિરાણી મોટી  ૨૬ ૩૫
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૫૭ સુખપર(વિરાણી) 
૫૮ દેવસર 
૫૯ લખીયાર વીરા 
૬૦ ઉલટ 
૬૧ કોટડા થરવાડા 
૬૨ થરાવડા
૬૩ ચવાડકા
૬૪ જિનડયા 
૬૫ નખત્રાણા  ૩૭૩ ૩૦૦
૬૬ જાડય
૬૭ નખત્રાણા નાના ૨૪ ૨૪
૬૮ નાગલપર  ૧ ૩
૬૯ આંગિયા મોટા 
૭૦ વિથોણ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ
પુરૂષ સ્‍ત્રી
૭૧ મોરજર 
૭૨ ભડલી ૧ ૬
૭૩ આધોછાની 
૭૪ આનંદસર 
૭૫ ધાવડા મોટા ૧ ૧
૭૬ ધાવડા નાના  ૧ ૪
૭૭ અંગિયા નાના ૨૭ ૧ ૭
૭૮ બેરૂ 
કુલ ૧૦૧૦ ૯૨૨
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
હોથિયા 
બેર મોટી 
ગોલાય 
નવાવાસ (વાંઢા) 
બેર નાની 
વાયોર  ૨૪ ૧૮
સરંગવાડો 
વાડાપઘ્ધર
જંગડીયા 
૧૦ ગોયલા 
૧૧ મોખરા 
૧૨ વાલસરા  ૧૦
૧૩ ફુલાય 
૧૪ ભોઆ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૧૫ વાગોઠ 
૧૬ કરામતા
૧૭ થુંબડી 
૧૮ અકરી મોટી 
૧૯ મોહાડી 
૨૦ ચરોપડી મોટી 
૨૧ ઉકીર
૨૨ લૈયારી  ૧૨
૨૩  ઐડા 
૨૪ બુટા(અબડાવાળી) 
૨૫ બાંડીયા  ૧૨ ૧૨
૨૬ ઉસ્‍તીયા 
૨૭ ત્રંબૌ 
૨૮ રામપર  ૨૨ ૧૩
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૨૯ વડસર
૩૦ છસરા
૩૧ ચરોપડી નાની 
૩૨ કોસા 
૩૩ કેરવાંઢ  ૨૧ ૧૫
૩૪ મેમઢવાંઢ 
૩૫ નોતિયાર વાંઢ 
૩૬ ભાડરા વાંઢ 
૩૭ આશાપર 
૩૮ બારા 
૩૯ કુવા પધ્‍ધર 
૪૦ દબાઢ
૪૧ ખાનાય 
૪૨ પાટ 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૪૩ લાખઢીયા  ૧૦
૪૪ ગુડથર 
૪૫ છાડુરા 
૪૬ મોકરશી વાઢ 
૪૭ નલિયા  ૧૫૩ ૧૭૨ ૧૮ ૧ ૬
૪૮ હોથીવાંઢ 
૪૯ સુડધ્રો મોટી 
૫૦ કાળ તળવ 
૫૧ તેરા 
૫૨ ધુફી મોટી 
૫૩ ભારાપર 
૫૪ બાલાપર 
૫૫ બુડધ્રો 
૫૬ વામોટી નાની 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૫૭ સમનડા 
૫૮ કંડાય 
૫૯ વમોટી મોટી 
૬૦ બિટા 
૬૧ હમીરપર 
૬૨ ધુફી નાની 
૬૩ કુઢાઠીયા 
૬૪ રાફધઢપર મોટી અને નાની  
૬૫ જસાપર 
૬૬ કુકડાઉ
૬૭ દરાડવાંઢ
૬૮ જબરાવાંઢ
૬૯ જખૌ  ૩૯ ૪ ૦
૭૦ દદામાપર 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૭૧ બુડીયા
૭૨ લાલા ૧૭ ૧૯
૭૩ વીંગાબેર
૭૪ ભાનારા ૧૧
૭૫ ખિરસરા ૧૨ ૧ ૬
૭૬ ભાચુંડા 
૭૭ બીટીયારી 
૭૮ બેરાચીયા 
૭૯ ભવાનીપર 
૮૦ સરગુવાડા 
૮૧ બાલાચોડ નાની 
૮૨ બાલાચોડ મોટી 
૮૩ મોથાળ  ૨૯ ૩ ૬
૮૪ રવા 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૮૫ નાગોર 
૮૬ સાધવ
૮૭ ફુલાય વાંઢ 
૮૮ વડાપધ્‍ધર 
૮૯ પરજાઉ 
૯૦ સીંધોડી મોટી 
૯૧ સીંધોડી નાની 
૯૨ વાંકુ 
૯૩ નોડેવાંઢ 
૯૪ ભેદી ૧૦
૯૫ પે 
૯૬ ગઢવાલા વાડા 
૯૭ કાલર વાંડ 
૯૮ કનકપર 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૯૯ નાન્‍ધ્રાટા 
૧૦૦ સઢોસરા 
૧૦૧ નાન્‍ધ્રા નાના 
૧૦૨ નરેડી  ૧૯ ૧૭
૧૦૩ હિંગાઢીયા 
૧૦૪ ચિયાસર 
૧૦૫ ખારૂઆ 
૧૦૬ નુંધાતડ  ૧૨ ૧૦
૧૦૭ મિયાડી 
૧૦૮ હાઝાપર 
૧૦૯ નાનાવાડા 
૧૧૦ ઘનાવારા વાડા 
૧૧૧ આમર
૧૧૨ કોઠારા  ૩૮ ૩૨
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૧૧૩ વરાડીયા 
૧૧૪ સાંયરા  ૧૦
૧૧૫ આરીખાઢા
૧૧૬ રાપર ગઢવાળી 
૧૧૭ કડોલી 
૧૧૮ કમાડ 
૧૧૯ બેરા
૧૨૦ હાદાપર 
૧૨૧ સુથરી ૨૩ ૨૦
૧૨૨ વિંઝાડ  ૨૫ ૩૪
૧૨૩ શીરૂવાંઢ 
૧૨૪ વંડી નાની 
૧૨૫ ખીરસરા 
૧૨૬ રાયધડજર 
અં. નં. ગામનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ
સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ
૧૨૭ દાહા
૧૨૮ બોહા
૧૨૯ રેલડીયા મંજલ 
૧૩૦ નારાણપર 
૧૩૧ વંડી મટી 
૧૩૨ ડુમરા ૩૫ ૩૮
૧૩૩ સાંધાઢ  ૧૧ ૧૦
૧૩૪ ખુઅડા
૧૩૫ ધુઢ
૧૩૬ છછી ૧૨
૧૩૭ લટેલી
૧૩૮ કરોડીયા મોટા 
૧૩૯ સુખપર સાંયઢ 
કુલ ૯ ૬ ૬ ૮૮૨ ૮૦ ૩૭