×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચ્છ, પ્રથમ માળે, રૂમનંબર રર૧
મુખ્ય સંપ ર્ક અધિકારી શ્રી પી. બી. ચાવડા (ચાર્જ)  મદદ. જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી જિ.પં. ભુજ
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૦૩
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૭૪
ફેકસ નંબર ૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર ૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧