×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઈજને૨, કચ્છ પંચાયત મા.મ વિભાગ, જીલ્લા પંચાયત, ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી એમ. જે. ઠાકોર
ફોન નંબર ૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪, ૨૨૧૦પ૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૩૩
ફેકસ નંબર ૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪
મોબાઈલ નંબર 9054864708
ઈમેઈલ આઈડી eernbpbhuj@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એમ. જે. ઠાકોર કાર્યપાલક ઈજનેર ૨૨૧૦૫૦ ૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪ 9054864708 eernbpbhuj@gmail.com