×

સંપર્કની માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, કચ્‍છ-ભુજ (રૂમ નંબર – ૧૧૧)
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી. જે. પ્રજાપતિ   નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)
ફોન નંબર નંબર : (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૨૧૦
મોબાઈલ નંબર 9898060222
ઈમેઈલ આઈડી dyddo.est@gmail.com