×

જિલ્લા પંચાયત બંધારણ

જિલ્લા પંચાયતનું બંધારણ
જિલ્લા પંચાયતની સ્થાપના  સને ૨૦૧૧ મુજબ કુલ વસ્તી છેલ્લી ચૂંટણીની તારીખ  જિલ્લા પંચાયતની ધોરણસરની મુદ્દત પૂરી થતી હોય તે તારીખ  પદ નિર્મિત  જિલ્લા પંચાયતની મતદાર વિભાગમાંથી સીધી ચૂંટણીથી ચૂંટાયેલ સભ્ય
તાલુકા પંચાયતના સભ્યો તાલુકા પંચાયત દ્વારા ચૂંટાયેલ સભ્યો સ્ત્રીઓ અનુ જાતિ અનુ.જન જાતિ અન્ય  કુલ
સ્ત્રી પૂ. સ્ત્રી પૂ.
01-04-1963 2092371 ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧ 17-03-2026 204 204 17 2 3 1 0 17 40
જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી-ઉપપ્રમુખશ્રી-સદસ્યશ્રીઓની વિગત
ક્રમ જિલ્લા પંચાયતનું નામ સભ્યનું પુરૂં નામ હોદ્દો સરનામું મોબાઇલ નંબર
1 કચ્છ પારુલ રમેશ કારા પ્રમુખશ્રી વી.કે પટેલવાળી શેરી ,મુ માધાપર (નવાવાસ) તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9825318332
2 કચ્છ વણવીરભાઈ ભોજાભાઈ રાજપૂત ઉપપ્રમુખશ્રી મુ.પો રવેચીનગર,રવ મોટી,તા.રાપર જિ.કચ્છ 9820152247
3 કચ્છ નીતાબેન નરેન્દ્રદાન ગઢવી સદસ્યશ્રી બંગલા નં ૯૪ નીલકંઠ હોમ એરપોર્ટ રોડ,વરસામેડી,અંજાર(કચ્છ) 9825167720
4 કચ્છ શ્રીમતિ કૈલાશબા પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા સદસ્યશ્રી દરબારવાસ,મુ.ભદ્રેશ્વર તા.મુંદરા જિ.કચ્છ 9979797395
5 કચ્છ કંકુબેન ભગાભાઈ મરંડ  સદસ્યશ્રી મુ.આડેસર, તા.રાપર જિ.કચ્છ 9925874668
6 કચ્છ મંજુલાબેન શંભુભાઈ ડાંગર સદસ્યશ્રી મુ.ભીમાસર, તા.અંજાર જિ.કચ્છ 9825246064
7 કચ્છ રહીમાબાઈ જાની રાયશી સદસ્યશ્રી જુણાવાંઢ(ઉતર),મુ.ભિરંડીયારા,તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9427513580
8 કચ્છ સોનબાઇ ખેતશી થરીયા સદસ્યશ્રી ૨૫૫,વાડી વિસ્તાર,મુ.મોટા ભાડિયા,તા.માંડવી 9879600551
9 કચ્છ ઘેલાભાઈ દાનાભાઈ ચાવડા  સદસ્યશ્રી જશોદાધામ,મુ.નાની ચીરઈ,તા.ભચાઉ જિ.કચ્છ 9879711568
10 કચ્છ રૂપેશભાઈ રણમલભાઈ આહિર સદસ્યશ્રી મુ.રતનપર (ખડીર)તા.ભચાઉ જિ.કચ્છ 9825453935
11 કચ્છ મામદ જુંગ જત સદસ્યશ્રી મુ.ફુલરા તા.લખપત જિ.કચ્છ 9726201285
12 કચ્છ સમા મરીયાબાઈ રશીદ સદસ્યશ્રી અંજલીવાસ,મોટા,પો.ધ્રોબાણા તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9427289815
13 કચ્છ લીલાબેન પ્રવિણભાઈ રાઠવા સદસ્યશ્રી મુ.મઉ મોટી,તા.માંડવી જિ.કચ્છ 9586070906
14 કચ્છ ભચુભાઈ ભોજાભાઈ વૈદ સદસ્યશ્રી મુ.ગોવિંદપર,તા.રાપર જિ.કચ્છ 7666555664
15 કચ્છ ધનાભાઈ નારણભાઈ હુંબલ અધ્યક્ષશ્રી સિંચાઇ સમિતિ ૯૫,હુંબલ ફળિયું,હરીઓમ નગર પાસે,
મુ.પડાણા તા.ગાંધીધામ,જિ.કચ્છ
9879631424
16 કચ્છ નારાણ પચાણભાઈ મહેશ્વરી સદસ્યશ્રી મહેશ્વરીવાસ,કોટડા આથમણા,તા.ભુજ જિ.કચ્છ
17 કચ્છ લખીબેન રમેશભાઈ ડાંગર સદસ્યશ્રી મુ.સાપેડા તા.અંજાર જિ.કચ્છ 9925571717
18 કચ્છ રાણીબેન નવીનભાઈ જરૂ સદસ્યશ્રી આહિરવાસ,મુ.કિડાણા તા.ગાંધીધામ જિ.કચ્છ 9879548910
19 કચ્છ ગંગાબેન કલ્યાણજી સેંઘાણી સદસ્યશ્રી મુ.દુર્ગાપુર તા.માંડવી. જિ.કચ્છ 9978247211
20 કચ્છ હરીલાલ હિરાભાઈ રાણા જાટીયા સદસ્યશ્રી પટેલ વાસ,મુ મમુઆરા,તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9879321887
21 કચ્છ મશરૂ રીણા રબારી સદસ્યશ્રી મુ.મારીંગણા તા.અંજાર જિ.કચ્છ 9979199344
22 કચ્છ પુરષોતમ મગનલાલ મારવાડા સદસ્યશ્રી મુ.કનકપર તા.અબડાસા જિ.કચ્છ 9712771936
23 કચ્છ ગઢવી મહેન્દ્ર નારણ અધ્યક્ષશ્રી કારોબારી સમિતિ ૯૨/૧, નાની ભુજપુર,તા.મુંદરા જિ.કચ્છ 9925133979
24 કચ્છ નયનાબેન ધીરજભાઈ પટેલ  સદસ્યશ્રી આનંદનગર,નખત્રાણા તા.નખત્રાણા જિ.કચ્છ 9879214233
25 કચ્છ ભાવનાબા સુરેશસિંહ જાડેજા સદસ્યશ્રી મેરવાણી,દરબારગઢ,નલિયા તા.અબડાસા જિ.કચ્છ 9099368462
26 કચ્છ વિરમ વિશ્રામ ગઢવી સદસ્યશ્રી મુ.મંગરા,વાડી વિસ્તાર તા.મુંદરા જિ.કચ્છ 9426265029
27 કચ્છ કુંવરબેન પ્રકાશ મહેશ્વરી સદસ્યશ્રી મુ.તરા,(મંજલ) તા.નખત્રાણા જિ.કચ્છ 9825493224
28 કચ્છ રાજેન્દ્રસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજા સદસ્યશ્રી મુ.મંજલ તા.નખત્રાણા જિ.કચ્છ 9426428555
29 કચ્છ કરશનજી બાઉભા જાડેજા  અધ્યક્ષશ્રી આરોગ્ય સમિતિ મુ.ખારડીયા,પો.બીબર તા.નખત્રાણા જિ.કચ્છ 9879716357
30 કચ્છ મહાવીરસિંહ મહાદેવભાઈ જોગુ સદસ્યશ્રી મુ,પો.પલાંસવા તા.રાપર જિ.કચ્છ 9106979320
31 કચ્છ મીનાબા દેશુભા જાડેજા સદસ્યશ્રી મુ, પાન્ધ્રો તા.લખપત જિ.કચ્છ 9925096767
9913823523
32 કચ્છ મ્યાજરભાઈ અરજણભાઈ છાંગા સદસ્યશ્રી મુ, રતનાલ તા.અંજાર જિ.કચ્છ 9925009065
33 કચ્છ જયશ્રીબા રાજુભા જાડેજા સદસ્યશ્રી મુ, રવ મોટી તા.રાપર જિ.કચ્છ 9879252380
34 કચ્છ લક્ષ્મીબેન દેવશી પાતાળીયા અધ્યક્ષશ્રી મહિલા અને બાળ વિકાસ યુવા પ્રવૃતિ સમિતિ  બસ સ્ટેશન વિસ્તાર, મુ,મોટીભુજપુર તા.મુંદરા જિ.કચ્છ 9687610584
35 કચ્છ જનકસિંહ બળવંતસિંહ જાડેજા અધ્યક્ષશ્રી બાંધકામ સમિતિ  મુ,વિજપાસર તા.ભચાઉ જિ.કચ્છ 9825270672
36 કચ્છ મનીષા અરવિંદ વેલાણી સદસ્યશ્રી જુનાવાસ ૧૧/૭૧/બી,મુ.પો.સુખપર તા.ભુજ જિ.કચ્છ 8469640120
37 કચ્છ દામજીભાઈ કરસનભાઈ ચાડ સદસ્યશ્રી ચાડવાસ,મુ.સુમરાસર શેખ તા.ભુજ જિ.કચ્છ 9428749995
38 કચ્છ કેશવજી વાછીયા રોશિયા અધ્યક્ષશ્રી સામાજિક ન્યાય સમિતિ  મુ.દેવપર તા.માંડવી જિ.કચ્છ 9879387035
39 કચ્છ તકિશા ઈબ્રાહીમશા સૈયદ સદસ્યશ્રી રાઈરોડ,નલિયા,તા.અબડાસા જિ.કચ્છ 9925662191
40 કચ્છ જયાબેન બાબુભાઈ પટેલ અધ્યક્ષશ્રી શિક્ષણ સમિતિ મુ.જીયાપર તા.નખત્રાણા જિ.કચ્છ 9979796231