×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ:- શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ:- જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, શિક્ષણ શાખા, કચ્‍છ-ભુજ 
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી નિલેશભાઇ ગોર
ફોન નંબર:- ૦૨૮૩૨ ૨૫૨૪૦૩(નંબર) ૨૩૫(ઇન્‍ટર કોમ)
ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૪૪૮૫૦૧૭
ઈ-મેલ dpckutchh@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી કમલેશ ખટારીયા ઈ.ચા.ના.જિ.પ્રા.શિક્ષણાધિકારી નાયબ જિલ્‍લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રી (શિક્ષણ) (૦૨૮૩૨) ૨૫૧૬૫૬ 9724401250 dpckutchh@gmail.com
શ્રી જે.પી.પ્રજાપતિ જિલ્લા પ્રાથમીક શિક્ષણાધિકારી (૦ર૮૩ર) રપર૪૦૩ 9909971683 dpckutchh@gmail.com