×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું રૂમ નં. ૧૧૩, જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી આસ્થા સોલંકી,.નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩
ફેકસ નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩
મોબાઇલ નંબર 9106722897
ઈન્ટરકોમ નંબર ૨૧૨