×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબકલ્યાણ શાખા જિ.પં.કચ્છ–ભુજ
શાખાનું સરનામું પરિવાર કલ્યાણ શાખા , કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. પી એન કન્નર (અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) ૨૫૨૧૧૨
ઈન્ટરકોમ નંબર -
મોબાઈલ નંબર 9909949304
ઈમેઈલ આઈડી adho.health.kutch@gmail.com