×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સરનામુ આરોગ્‍ય શાખા, પહેલા માળે, જીલ્‍લા પંચાયત, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.આર.આર. ફુલમાળી (ચાર્જ)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપરર૦૭
ફેકસ નંબર ૨૨૧૬૬૬
મોબાઈલ નંબર 9909949304
ઈમેઈલ આઈડી cdho.health.kutch@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈમેઈલ આઈડી
ડો.આર.આર. ફુલમાળી (ચાર્જ) મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ૨૫૨૨૦૭ ૨૨૧૬૬૬ 9909949304 cdho.health.kutch@gmail.com