×

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ આરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સરનામુ આરોગ્‍ય શાખા, પહેલા માળે, જીલ્‍લા પંચાયત, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.જે.ઓ.માઢક
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપરર૦૭
ફેકસ નંબર ૨૨૧૬૬૬
મોબાઈલ નંબર 9727723764
ઈમેઈલ આઈડી cdho.health.kutch@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈમેઈલ આઈડી
ડો.જે.ઓ.માઢક મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી ૨૫૨૨૦૭ ૨૨૧૬૬૬ 9727723764 cdho.health.kutch@gmail.com