×

તબીબી અઘિકારીઓ

ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા.એ.એલ.પરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી સુવઇ તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી સુવઇ તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૧૩૩૬
ર્ડા.વાય.પી.મહંતો  મે.ઓ પી.એચ.સી બેલા તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી બેલા તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૫૩૦ ૩
ર્ડા.જે.એન. શાહ  મે.ઓ પી.એચ.સી ફતેહગઢ તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ફતેહગઢ તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૪૪૫૭
ર્ડા.એમ.કપુર  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ભુ) તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ભુ) તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૮૩૭૬
ર્ડા.એમ.પરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગાગોદર તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગાગોદર તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૫૩૪૧
ર્ડા.આર.પી.યાદવ  મે.ઓ પી.એચ.સી આડેસર તા.રાપર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી આડેસર તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૭૬૪૧
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા.કે.બી. પરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી ખેડોઇ તા.અંજાર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ખેર્ડાઇ તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૭૫૨૫૪
ર્ડા.એ.કે.આઝાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી દુધઇ તા.અંજાર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી દુધઇ તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૮૭૨૩૯
ર્ડા. કે.એસઅગ્રવાલ  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ચ) તા.અંજાર  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ચ) તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૮૫૪૩૭
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
૧,  ર્ડા.નારાયણસીંઘ  મેઈઓ પીઈએચઈસી ધાણે૭ી તાઈભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ધાણે૭ી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૨૨૦ ૬
ર્ડા..એફ.કે.સહાય  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોરેવલી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોરેવલી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૮૪૨૭૫
૩  ર્ડા.અમીન અરોરા  મે.ઓ પી.એચ.સી કોડકી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કો૯કી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૫૩૦ ૭
ર્ડા.રવીરાજ પુરોહીત  મે.ઓ પી.એચ.સી કેરા તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કેરા તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૮૨૨૮૯
ર્ડા. એસ.પી.કમલ  મે.ઓ પી.એચ.સી કુકમા તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કુકમા તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૧૨૩૪
ર્ડા.પી.ત્રિવેદી  મે.ઓ પી.એચ.સી ઢોરી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ઢોરી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૦ ૩ ૨૭૭૩૪૭
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા. મનોજ શાકયા  મે.ઓ પી.એચ.સી દરશડી તા.માંડવી  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી દરશડીતા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૭૬૬૬૨
૨  ર્ડા.પી.હેમબર્ગ  મે.ઓ પી.એચ.સી તલવાણા તા.માંડવી  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી તલવાણા તા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૪૪૧૪૬
ર્ડા.એમ.પ્રસાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી ગઢશીશા તા.માંડવી  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગઢશીશા તા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૮૨૦ ૨૦
ર્ડા.કે.પી.પાસવાન  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોધરા તા.માંડવી  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોધરા તા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૭૪૪૪૯
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા. એસ.એ.આર્ય  મે.ઓ પી.એચ.સી વાંકી તા.મુંદરા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી વાંકી તા.મુંદરા  ૯૫૨૮૩૮ ૨૭૮૨૩૧
ર્ડા.આર.કે.ભાર્ગવ  મે.ઓ પી.એચ.સી ભુજપુર તા.મુંદરા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ભુજપુર તા.મુંદરા  ૯૫૨૮૩૮ ૨૪૦ ૦૧૭
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા.આર.વર્મા  મે.ઓ પી.એચ.સી દેશલપર(ગુ) તા.નખત્રાણા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી દેશલપર(ગુ) તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૮૨૩૯
ર્ડા.અમરસીંગ  મે.ઓ પી.એચ.સી નેત્રા તા.નખત્રાણા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી નેત્રા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૪૪૬૪
ર્ડા.જી.જે.મહેતા  મે.ઓ પી.એચ.સી વિથોણ તા.નખત્રાણા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી વિથોણ તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૮૩૩૪૨
૪  ર્ડા.એ.કે.પ્રસાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી નિરોણા તા.નખત્રાણા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી નિરોણા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૭૭૫૦
ર્ડા.નુપુર કુમારી  મે.ઓ પી.એચ.સી મંગવાણા તા.નખત્રાણા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી મંગવાણા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૮૬૪૬૦
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડાટી.બી.પાંડે  મે.ઓ પી.એચ.સી મોથાળ તા.અબડાસા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી તેરા તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૯૨૨૯
ર્ડા.એમ.કે.સીન્હા  મે.ઓ પી.એચ.સી કોટારા તા.અબડાસા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કોટારા તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૨૨૬૬
ર્ડાઈરમઝાન લોદ્ર્રા  મે.ઓ પી.એચ.સી વાયોર તા.અબડાસા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી વાયોર તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૫૩૩૪
ર્ડા. એ.એન.મોઢ  મે.ઓ પી.એચ.સી તેરાતા.અબડાસા  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી મોથાળ તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૭૨૨૪૦
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
સ્થગીત  મે.ઓ પી.એચ.સી દયાપર તા.લખપત  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી દયાપર તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૩૩૩૨૬
ર્ડા.ડી.કે.દીક્ષીત  મે.ઓ પી.એચ.સી માતાનામઢ તા.લખપત  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી માતાનામઢ તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૮૭૪૨૧
ર્ડા.એમ.બી.નિવારીયા  મે.ઓ પી.એચ.સી ઘડુલી તા.લખપત  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ઘડુલી તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૭૨૨૨૫
ર્ડા.એમ.બી.નિવારીયા  મે.ઓ પી.એચ.સી ઘડુલી તા.લખપત  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ઘડુલી તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૭૨૨૨૫
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
ર્ડા.સંજય સીંગ  મે.ઓ પી.એચ.સી જુનાકટારીયા તા ભચાઉ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી જુનાકટારીયા તા ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૭૩૬૩૦
ર્ડા.વાય.એમ.માસ્તર  મે.ઓ પી.એચ.સી આધોઇ તા.ભચાઉ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી આધોઇ તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૮૪૪૧૦
ર્ડા.એ.કે.શ્રીવાસ્તવ  મે.ઓ પી.એચ.સી મનફરા તા.ભચાઉ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી મનફરા તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૮૬૮૦ ૬
ર્ડા.એન.કે.સોલંકી  મે.ઓ પી.એચ.સી ધોળવીરા તા.ભચાઉ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ધોળવીરા તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૭૭૪૦ ૨