×

કચ્છ વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે..

Read More
ભવ્ય વર્મા (આઈ.એ.એસ)

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 24-Sep-2021
    પરીક્ષા ફી પરત કરવા માટેની જાહેરાત
    Read More

જીલ્લો કચ્છ

૪૫,૬૧૨ ચો.કિ.મી.
૧૫,૮૩,૨૨૫
૫૯.૭૯ %
૧૦
૬૩૨
૧૧,૦૮,૨૦૩

Locate on Map

Rapar Bhachau Rann of Kutch Lakhpat Nakhatrana Abdasa Bhuj Mandvi Anjar Mundra Gandhidham

Hide Text