×

કચ્છ વિષે

કચ્છ પ્રાચીન ભૂમિ છે. જેનો મહત્વનો પ્રાચીન ઇતિહાસ યુગ છે. ભૌગોલિક લાક્ષણિકતાઓ અને કાચબાને મળતા ભુપૃષ્ઠ લક્ષણોને કારણે તેનું નામ કચ્છ પડયું. પ્રાચીન સાહિત્યમાં તેના આ નામનો ઉલ્લેખ છે. મલ્લીનાથીએ અમરકોષ પરના તેના ભાષ્ય સંજીવનીમાં તેની નીચાણમાં આવેલા ભેજવાળા પ્રદેશ કે પડતર જમીન તરીકે વ્યાખા કરી છે..

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો કચ્છ

૪૫,૬૧૨ ચો.કિ.મી.
૫૯.૭૯ %
૧૦
૬૩૪
૧૪૭૬૬૮૦

Locate on Map

Rapar Bhachau Rann of Kutch Lakhpat Nakhatrana Abdasa Bhuj Mandvi Anjar Mundra Gandhidham

Hide Text