×

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચ્છ - ભુજ.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો. ડી.ડી. પંન્ડયા
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૧૯૦૪
ફેકસ નંબર (૦૨૮૩૨) ૨૨૧૯૦૪
મોબાઈલ નંબર ૯૪૦૯૩૯૪૫૫૮