×

ધોરણ -૬ થી ૮ વિકલ્પ સ્વીકારેલ શિક્ષકોની માહિતી

કુલ શિક્ષકો:- ૧૬૨

ભાષા શિક્ષકો:- ૪૨

ગણિત-વિજ્ઞાન:- ૦૩

સામાજિક વિજ્ઞાન:- ૧૧૭