×

તળાવોની માહિતી

આ વિભાગ ઘ્વારા વિવિધ યોજનાઓ મારફતે પ૧૬ સ્ટોરેજ તળાવો/અનુશ્રવણ તળાવો બાંધવામાં આવ્યા છે.સ્ટોરેજ તળાવોનો મુખ્ય હેતુ પાણીનો સંગ્રહ કરવાનો છે જયારે અનુશ્રવણ તળાવોના તળીયા છિદ્રાળુ હોય છે જેનાથી રિચાર્જીગનો લાભ મળે છે.વિભાગ ઘ્વારા બાંધવામાં આવેલ તળાવોની પિયત ક્ષમતા ૧ર૮૩ર હેકટર છે.આ ઉપરાંત વિભાગ ઘ્વારા અછત રાહત હેઠળ થયેલ ૭૧૭ તળાવોને સલામતી તબકકે લાવવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.આ તળાવોની પિયત ક્ષમતા ૧૧૩૧૭ હેકટર છે.

અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
ઉસ્તીયા  ઉસ્તીયા  ૫૩
કરોળીયા નાના  કડોલી  ૩૨૮
કૂવા૫ઘ્ધર  કૂવા૫ઘ્ધર  ૨૨૭
બાલાચોર  બાલાચોર  ૩૩૨
નલીયા  નલીયા  ૨૩૮
સરગુઆલા  સરગુઆલા  ૧૯૪
ખારઈ  રાખડી  ૨૩૮
બીટા  બાલા૫ર બુડધૂો  ૧૨૧
બુરખાણ  બુરખાણ  ૨૮૩
૧૦ ભારા૫ર  ભારા૫ર  ૧૭૨
૧૧ સુથરી  બલવંતસાગર  ૧૨૯
૧૨ વાઘા ૫ઘ્ધર  વાઘા ૫ઘ્ધર  ૧૨૧
૧૩ બુટા  બુટા  ૧૪૬
૧૪ કાલરવાંઢ  કાલરવાંઢ  ૪૧
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૧૫ મંજલ રેલડીયા  મંજલ રેલડીયા  ૮૪
૧૬ ગોહેંલો  ગોહેંલો  ૫૦૬
૧૭ વમોટી  વમોટી  ૧૨૧
૧૮ સણોસરા  સણોસરા  ૨૨૦
૧૯ ખારૂઆ  ખારૂઆ  ૧૯
૨૦ કરોળીયા નાના  કા૫ડીસર  ૧૩
૨૧ વાયોર  વાયોર  ૫૫
૨૨ બાંડીયા  ચકુડાબાંડીયા  ૫૭
૨૩ નાની બેર  નાની બેર  ૩૭૨
૨૪ કંઢાય  ૫િયોણી  ૧૪૯
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૨૫ સતા૫ર  સતા૫ર  ૩૦૯
૨૬ ચંદ્રોડા  સૂરખાણ  ૩૩૯
૨૭ દેવળીયા  દેવળીયા  ૨૨૩
૨૮ ખોખરા  રા૫ર-ખોખરા  ૩૨૪
૨૯ કૂંભારીયા  કૂંભારીયા  ૬૨
૩૦ ભૂવડ  ભૂવડ  ૯૪
૩૧ વરસામેડી  વરસામેડી  ૧૦૦
૩૨ ભલોટ  ભલોટ  ૧૦૫
૩૩ રતનાલ  રતનાલ  ૨૦૭
૩૪ વાડા થરાવડા  વાડા થરાવડા  ૨૨૭
૩૫ ખીરસરા  ખીરસરા  ૪૭
૩૬ ખેડોઈ  ખેડોઈ  ૩૨૪
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૩૭ શિવલખા  શિવલખા  ૪૯૫
૩૮ કંથકોટ  ચાંગ  ૪૮૮
૩૯ વસ્થવા  વસ્થવા  ૨૧૦
૪૦ બાંભણકા  બાંભણકા  ૧૫૩
૪૧ આધોઈ  આધોઈ નં ૧  ૩૦૩
૪૨ રતન૫ર  રતન૫ર  ૧૪૧
૪૩ ખોડાસર  ખોડાસર  ૧૭૩
૪૪ હલરા  હલરા  ૮૫
૪૫ કકરવા  કકરવા  ૧૬૬
૪૬ જનાન  જનાન  ૮૮
૪૭ વામકા  વામકા  ૬૫
૪૮ લુણવા  લુણવા  ૯૫
૪૯ અમરા૫ર  અમરા૫ર-૧  ૭૫
૫૦ ગોડાધૂો  ગોડાધૂો  ૪૩
૫૧ જડસા  જડસા  ૨૧૧
૫૨ આધોઈ  આધોઈ નં ર  ૪૮
૫૩ અમરા૫ર  અમરા૫ર-ર  ૧૫૧
૫૪ ભરૂડીયા  ભરૂડીયા  ૨૭૯
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૫૫ લેર  લેર  96.90
૫૬ મેધ૫ર  એડમંડ લેઈક  88.15
૫૭ જવાહર નગર  ઝુરણ  106.00
૫૮ કલ્યાણ૫ર  કલ્યાણ૫ર  116.00
૫૯ ભુજ  ભુજ  251.00
૬૦ ધાણેટી  ધાણેટી  254.00
૬૧ ખાવડા  ખાવડા  99.00
૬૨ બાઉખા  બાઉખા  54.40
૬૩ નથ્થરકુઈ  નથ્થરકુઈ  132.00
૬૪ મોટા બંદરા  બંદરા  55.00
૬૫ જ/મ કુનરીયા  જ/મ કુનરીયા  168.00
૬૬ અંધૌ  અંધૌ  9.95
૬૭ ફુલાય  ફુલાય  75.00
૬૮ ફકીરવાડી  ફકીરવાડી  51.00
૬૯ સુખ૫ર  વાંઢ  83.00
૭૦ સામત્રા  સામત્રા  25.00
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૯૦
આસરાણી  ખારોડ 
૮૬૪
૯૧
રાજડા  રાજડા 
૧૧૦૦
૯૨
ખોજાચોરા  વીજયસાગર 
૧૮૫૮
૯૩
મોટા આસંબીયા  વણોઠી 
૩૯૨
૯૪
૫દમ૫ુર  વેગડી 
૮૪૫
૯૫
દેઢીયા  દેઢીયા 
૨૪૪
૯૬
ફરાદી  ફરાદી 
૭૨૪
૯૭
કોટડી  ગોદડીયા 
૧૮૨
૯૮
ધૂણઈ  ધૂણઈ 
૧૫૮
૯૯
વીરાણી  વીરાણી 
૬૯
૧૦૦
દરશડી  દરશડી 
૧૫૬
૧૦૧
મા૫ર  મા૫ર 
૧૯૮
૧૦૨
ઘોડાલખ  ઘોડાલખ 
૧૨૭
૧૦૩
ફીલોન  ફીલોન 
૭૫
૧૦૪
વાંઢ  વાંઢ 
૬૫
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૧૧૧
વાંકી  ખેંગારસાગર 
૧૦૨૦
૧૧૨
સિરઈ  સિરઈ 
૩૯૪
૧૧૩
ટપ્૫ર  ફોટ 
૧૫૮
૧૧૪
છસરા  છસરા 
૫૬૫
૧૧૫
હટડી  હટડી 
૨૯૯
૧૧૬
કણજરા  કણજરા 
૩૪૫
૧૧૭
રતાડીયા  રતાડીયા 
૧૦૫
૧૧૮
ફાચરીયા  ફાચરીયા 
૬૩
૧૧૯
ભદ્રેશ્વર  ભદ્રેશ્વર 
૮૫૪
૧૨૦
વવાર  વવાર 
૧૫૦
૧૨૧
ગેલડા  ગેલડા 
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૧૨૨
તરા  તરા 
૧૦૧
૧૨૩
વિઘોડી.  વિઘોડી. 
૧૪૫
૧૨૪
આધોછની  આધોછની 
૨૭૮
૧૨૫
ગડા૫ુઠા  ગડા૫ુઠા 
૧૭૯
૧૨૬
દેવસર  દેવસર 
૨૨૨
૧૨૭
નાના અંગીયા  નાના અંગીયા 
૧૨૧
૧૨૮
ગુગરીયાણા  ગુગરીયાણા 
૧૧૮
૧૨૯
જાડાઈ  જાડાઈ 
૧૯૦
૧૩૦
ચાવડકા  ચાવડકા 
૧૬૨
૧૩૧
ઉલટ  ઉલટ 
૫૫
૧૩૨
થરાવડા  થરાવડા 
૯૦
૧૩૩
ખારડીયા  ખારડીયા 
૩૧૫
૧૩૪
જાલુ  જાલુ 
૯૦
૧૩૫
કોટડા  કોટડા રોહા 
૧૩૩
૧૩૬
ઉમરા૫ર.  ઉમરા૫ર. 
૧૫૬
૧૩૭
ધાવડા  ધાવડા 
૭૬
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૧૩૮ ફુલરા  ફુલરા  ૨૪૭
૧૩૯ બરંદા  બરંદા  ૨૦૨
૧૪૦ ધારેશી  ધારેશી  ૪૧૮
૧૪૧ લખ૫ત  લખ૫ત  ૬૩
૧૪૨ કોરીયાણી  કોરીયાણી  ૧૯૮
૧૪૩ મોરચબાણ  મોરચબાણ  ૮૪
૧૪૪ કોટડા  ગો૫ાલવારી વાંઢ  ૩૮
૧૪૫ મેઘ૫ર  મેઘ૫ર  ૫૦
૧૪૬ જૂણાચાય  જૂણાચાય  ૭૫
૧૪૭ કોટડા  દેદરાની  ૫૩
૧૪૮ ભેખડો  ભેખડો  ૨૨૨
૧૪૯ કનોજ  કનોજ  ૯૬
૧૫૦ મોટી બેર  મણિયારા  ૮૦
૧૫૧ ગુહર  ગુહર  ૧૩૮
૧૫૨ ભાદરા  ભાદરા  ૫૬૭
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
અ.નં. ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું  નામ સિંચાઇ શકિત હેકટરમાં
૧૫૩ લીલ૫ર  લીલ૫ર નાં. ૧  ૨૧૦
૧૫૪ લીલ૫ર  લીલ૫ર નાં. ર  ૧૯૮
૧૫૫ મેવાસા  મેવાસા  ૪૭૪
૧૫૬ સણવા  સણવા  ૧૬૨
૧૫૭ જાડાવાસ  જાડાવાસ  ૨૫૮
૧૫૮ બેલા  બેલા  ૧૯૬
૧૫૯ કારૂડા  કારૂડા ડાભૂંડા  ૩૦૪
૧૬૦ ફતેહગઢ  ફતેહગઢ  ૩૭૬
૧૬૧ નંદાસર  નંદાસર  ૪૧૭
૧૬૨ લોદ્રાણી  લોદ્રાણી  ૩૩૭
૧૬૩ જાટાવાડા  જાટાવાડા. ર  ૯૮
૧૬૪ ૫લાંસવા  ૫લાંસવા  ૧૨૦
૧૬૫ ગઢડા રાસાજી  ગઢડા રાસાજી  ૪૧
૧૬૬ મૌવાણા  મૌવાણા  ૩૨
૧૬૭ કલ્યાણ૫ર  કલ્યાણ૫ર  ૫૫
૧૬૮ જાટાવાડા  જાટાવાડા. ૧  ૫૧