×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુ:- ૧૧૬ , જિલ્લા પંચાયત ભવન ,ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી:- શ્રી એ.ડી. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંબર:- (૦ર૮૩ર) રપ૧૮૭૯
રર૦ર૪૦
ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯
રર૦ર૪૦
મોબાઇલ નંબર ૯૮૭૯૫૧૮૭૬૮
ઈમેઈલ આઈડી eekpidbhuj@gmail.com
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એ.ડી. પરમાર ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૯૮૭૯૫૧૮૭૬૮ eekpidbhuj@gmail.com