×

શાખાની કામગીરી

  •   વાહકજન્ય રોગોના નિદાન અને સર્વેલન્સ  કામગીરી માટે તાવના  કેસોની શોધખોળ,  
  •   નિદાન અને સારવાર વાહકજન્ય રોગના  અટકાયતી પગલા ઓનું આયોજન ,  અમલીકરણ, આરોગ્ય શિક્ષણ , સુપરવિઝન, મોનીટરીગ
  •   રાષ્‍ટ્રીય  વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ ને લગતી તમામ કામગીરી
  •   રોગચાળાના કિસ્સામાં  રોગાચાળા અટકાયતી કામગીરી