×

સં૫ર્ક માહિતી

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ભુજ શ્રી પ્રકાશ દુર્ગાણી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
જિલ્લા મેલેરીયા શાખા ભુજ (૦ર૮૩ર) રરર૩૦૭
જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી ભુજ
મોબાઈલ નંબર 9727734211
ઈ મેલ એડ્રેસ dmo.bhuj@yahoo.com