×

વરસાદના આંકડા

કચ્છ જિલ્લાનો વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ ૩૪૬ મી.મી છે. વરસાદવાળા દિવસોની સંખ્યા ર૦ થી રપ જેટલી રહે છે.