×

પ્રોત્સાહન અને પુરસ્કાર

આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ કાર્યક્રમ અંર્તગત સ્ત્રી નસબંધી અને આંકડી ક્ષેત્રે તેમજ ડીલીવરી ક્ષેત્રે સારી કામગીરી કરનારશ્રીનું કક્ષાએ તેમજ રાજયકક્ષાએ બહુમાન કરી સન્માન કરવામાં આવે છે.