×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયતશાખા
અધિકારીશ્રીનું નામ  શ્રીમતી આસ્થા સોલંકી (ચાર્જ)
હોદ્દો ના.જિ.વિ.અ.(પંચાયત )
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત કચ્છ, ગાઉન્ડ ફલોર રૂમનંબર ૧૧ર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(પંચાયત)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧પપ૬
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૧૧
ફેકસ નંબરઃ- (૦ર૮૩ર) રપ૧પપ૬
મોબાઇલ નંબરઃ- ૭૮૭૪૫૩૫૯૪૯
ઈમેઈલ આઈડી dyddo.dev@gmail.com