×

ભાવ૫ત્રકો

જિલ્લા મથકે પ્રર્વતતા ચીજવસ્તુઓના ભાવ પ્રથમ અને ત્રીજા શુકૂવારના છુટક તથા જથ્થાબંધ ભાવો એકત્ર કરી વડીકચેરીને મોકલવામાં આવે છે.