×

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો

અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
સુવઇ  સુવઇ  ર્ડા.એ.એલ.પરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી સુવઇ તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૧૩૩૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૧૮
બેલા  બેલા  ર્ડા.વાય.પી.મહંતો  મે.ઓ પી.એચ.સી બેલા તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૫૩૦ ૩ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૧૯
ફતેહગઢ  ફતેહગઢ  ર્ડા.જે.એન.શાહ  મે.ઓ પી.એચ.સી ફતેહગઢ તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૪૪૫૭ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૦
ભીમાસર (ભુ)  ભીમાસર (ભુ)  ર્ડા.મનોજ.કપુર  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ભુ) તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૮૩૭૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૧
ગાગોદર  ગાગોદર  ર્ડા.મનોજપરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગાગોદર તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૫૩૪૧ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૨
આડેસર  આડેસર  ર્ડા.આર.પી.યાદવ  મે.ઓ પી.એચ.સી આઠેસર તા.રાપર  ૯૫૨૮૩૦ ૨૮૭૬૪૧ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૩
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
ખેર્ડાઈ  ખેર્ડાઈ  ર્ડા.કે.બી.પરમાર  મે.ઓ પી.એચ.સી ખેર્ડાઇ તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૭૫૨૫૪ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૮
દુધઈ  દુધઈ  ર્ડા.એ.કે.આઝાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી દુધઇ તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૮૭૨૩૯ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૯
ભીમાસર (ચ)  ભીમાસર (ચ)  ર્ડા.કે.જી.અગ્રવાલ  મે.ઓ પી.એચ.સી ભીમાસર(ચ) તા.અંજાર  ૯૫૨૮૩૬ ૨૮૫૪૩૭ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૩૦
ક્રમ  તબીબી અધિકારીશ્રીનું નામ  આરોગ્ય કેન્દૂંનું નામ  શેંના નિષણાત  સરનામું  ફોન નંબર ઓફીસ 
૧,  ર્ડા.નારાયણસીંઘ  મેઈઓ પીઈએચઈસી ધાણે૭ી તાઈભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ધાણે૭ી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૨૨૦ ૬
ર્ડા..એફ.કે.સહાય  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોરેવલી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોરેવલી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૮૪૨૭૫
૩  ર્ડા.અમીન અરોરા  મે.ઓ પી.એચ.સી કોડકી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કો૯કી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૫૩૦ ૭
ર્ડા.રવીરાજ પુરોહીત  મે.ઓ પી.એચ.સી કેરા તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કેરા તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૮૨૨૮૯
ર્ડા. એસ.પી.કમલ  મે.ઓ પી.એચ.સી કુકમા તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી કુકમા તા.ભુજ  ૯૫૨૮૩૨ ૨૭૧૨૩૪
ર્ડા.પી.ત્રિવેદી  મે.ઓ પી.એચ.સી ઢોરી તા.ભુજ  જનરલ પ્રેકટીશનર  મે.ઓ પી.એચ.સી ઢોરી તા.ભુજ  ૯૫૨૮૦ ૩ ૨૭૭૩૪૭
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
દરશડી  દરશડી  ર્ડા.મનોજ શાકય  મે.ઓ પી.એચ.સી દરશડી તા.માં૯વી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૭૬૬૬૨ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૩૭
તલવાણા  તલવાણા  ર્ડા.પાઉલ હેમ્બરોમ  મે.ઓ પી.એચ.સી તલવાણા તા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૪૪૧૪૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૩૮
ગઢશીશા  ગઢશીશા  ર્ડા.મદન પ્રસાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી ગઢશીશા તા.માંડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૮૨૦ ૨૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૩૯
ગોધરા  ગોધરા  ર્ડા.કે.પી.પાસવાન  મે.ઓ પી.એચ.સી ગોધરા તા.માડવી  ૯૫૨૮૩૪ ૨૭૪૪૪૯ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૦
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
વાંકી  વાંકી  ર્ડા.એસ.એ.આર્યા  મે.ઓ પી.એચ.સી વાંકી તા.મુંદરા  ૯૫૨૮૩૮ ૨૭૮૨૩૧ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૧
ભુજપુર  ભુજપુર  ર્ડા.આર.કે.ભાર્ગવ  મે.ઓ પી.એચ.સી ભુજપુર તા.મુંદરા  ૯૫૨૮૩૮ ૨૪૦ ૦ ૧૭ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૨
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
દેશલપર ગું  દેશલપર ગું  ર્ડા.રાજેશ વર્મા  મે.ઓ પી.એચ.સી દેશલપર(ગુ) તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૮૨૩૯ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૩
નેત્રા  નેત્રા  ર્ડા.એ.કે.પ્રસાદ  મે.ઓ પી.એચ.સી નેત્રા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૪૪૬૪ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૪
વિથોણ  વિથોણ  ર્ડા.જી.જે.મહેતા  મે.ઓ પી.એચ.સી વિથોણ તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૮૩૩૪૨ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૫
નિરોણા  નિરોણા  ર્ડા.અમરસીંગ  મે.ઓ પી.એચ.સી નિરોણા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૭૭૭૫૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૬
મંગવાણા  મંગવાણા  ર્ડા.નુપુર કુમારી  મે.ઓ પી.એચ.સી મંગવાણા તા.નખત્રાણા  ૯૫૨૮૩૫ ૨૮૬૪૬૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૭
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
તેરા  તેરા  ર્ડા.ટી.જી.પાંડે  મે.ઓ પી.એચ.સી તેરા તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૯૨૨૯ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૮
કોટારા  કોટારા  ર્ડા.એમ.કે.સીન્હા  મે.ઓ પી.એચ.સી કો૮ારા તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૨૨૬૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૪૯
વાયોર  વાયોર  ર્ડા.રમઝા લોધરા  મે.ઓ પી.એચ.સી વાયોર તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૮૫૩૩૪ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૫૦
મોથાળ  મોથાળ  ર્ડા.ટી.જી.પાંડે  મે.ઓ પી.એચ.સી મોથાળ તા.અબડાસા  ૯૫૨૮૩૧ ૨૭૨૨૪૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૫૧
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
દયાપર  દયાપર  ર્ડા.પી.એન.પાઠક  મે.ઓ પી.એચ.સી દયાપર તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૩૩૩૨૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૫૨
માતાનામઢ  માતાનામઢ  ર્ડા.ટી.કે.દીક્ષીત  મે.ઓ પી.એચ.સી માતાનામઢ તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૮૭૪૨૧ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૫૩
ઘડુલી  ઘડુલી  ર્ડા.એમ.બી.નીવારીયા  મે.ઓ પી.એચ.સી ઘડુલી તા.લખપત  ૯૫૨૮૩૯ ૨૭૨૨૨૫ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૫૪
અં.નં. ગામનું નામ  પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીઓનું નામ સરનામુ ફોન નંબર / ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
જુના કટારીયા  જુના કટારીયા  ર્ડા.એસ.કે.સીંગ  મે.ઓ પી.એચ.સી જુનાકટારીયા તા ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૭૩૬૩૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૪
આધો.  આધો.  ર્ડા.વાય.એમ.માસ્તર  મે.ઓ પી.એચ.સી આધોઇ તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૮૪૪૧૦ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૫
મનફરા  મનફરા  ર્ડા.એ.કે.શ્રીવાસ્તવ  મે.ઓ પી.એચ.સી મનફરા તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૮૬૮૦ ૬ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૬
ધોળવીરા  ધોળવીરા  ર્ડા.એન.કે.સોલંકી  મે.ઓ પી.એચ.સી ધોળવીરા તા.ભચાઉ  ૯૫૨૮૩૭ ૨૭૭૪૦ ૨ ૯૯૦ ૯૯૪૯૩૨૭