×
આર.સી.એચ. શાખા

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ આર.સી.એચ. શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો. જે. એ. ખત્રી જિલ્લા રસીકરણ અધિકારી
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર 9402152631
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો. જે. એ. ખત્રી જિલ્‍લા રસીકરણ અધિકારી 9402152631 rcho.health.kutch@gmail.com
શ્રીમતિ ઈરાબેન ચોૈહાણ (પોગ્રામ ઓફીસર) જિ.પં.પોગ્રામ ઓફીસરી (૦ર૮૩ર) રર૧૯૦૪ - po.icdskutchh@gmail.com