×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : મહેસુલ

શાખાનું સરનામું : જિલ્‍લા પંચાયત કચ્‍છ-ભુજ

મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી : શ્રીમતી આસ્થા સોલંકી (ના.જિ.વિ.અ.મહેસુલ)

ફોન નંબર : (૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩

ઇન્‍ટર કોમ નંબર – ૨૧૨

મોબાઇલ નંબર : 9106722897

ઈમેઈલ આઈડી : dyddo.pan@gmail.com