×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામઃ સમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
સરનામું સમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એચ. આર. રાઠોડ  (ચાર્જ)  જિલ્લા સમાજકલ્યાણ અધિકારી
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૦૬પ૪
ફેકસ નંબર (૦ર૮૩ર) રર૦૬પ૪
મોબાઈલ નંબર
ઈ-મેલ kachchhswo@gmail.com