×

યોજનાઓ

 • સરસ્વતી સાધના યોજના સાયકલ સહાય

  આ યોજના અંતર્ગત ધોરણ ૯ મા અભ્યાસ કરતી તમામ અનુસુચિત જાતીની વિધ્યાર્થીનીઓને સાયકલ આપવામા આવે છે.

 • કુંવરબાઈનુ મામેરૂ યોજના

  આ યોજના અંતર્ગત અનુસુચિત જાતીની લગ્ન કરતી દરેક કન્યાને બે વર્ષની મુદતની અંદર રૂ! ૧૦,૦૦૦/- અંકે રૂપીયા દસ હજાર પુરાની સહાય ચુકવવામા આવે છે.

 • માઈ રામાબાઈ સાતફેરા સમુહ લગ્ન યોજના

  આ યોજના અંતર્ગત સમુહ લગ્નમા લગ્ન કરતી દરેક અનુસુચિત જાતિની કન્યાને રૂ! ૧૦,૦૦૦/- અંકે રૂપીયા દસ હજાર પુરા ની સહાય મળે છે અને સમુહ લગ્ન કરાવતી સંસ્થાને યુગલ દીઠ રૂ! ૨,૦૦૦/- મળે છે.

 • રાજા હરીશ્ચંદ્ર મરણોત્તર અંત્યેષ્ઠી સહાય યોજના

  આ યોજના અંતર્ગત મ્રુત્યુ પામેલા અનુસુચિત જાતીની મ્રુત્યુ પામેલી વ્યક્તીના વારસદારને રૂ! ૫૦૦૦/- અંકે રૂપીયા પાંચ હજાર પુરાની સહાય આપવામા આવે છે.

 • આંબેડકર આવાસ યોજના

  આ યોજના અંતર્ગત દરેક લાભાર્થી જે પોતાની માલીકીનો પ્લોટ ધરાવતો અથવા જર્જરીત મકાન થરાવતો હોય તેવા અનુસુચિત જાતીના લાભાર્થીને રૂ! ૭૦૦૦૦/- અંકે રૂપીયા સિત્તેર હજાર પુરા ત્રણ હપ્તામા ચુકવવામા આવે છે.

 • વિવિધ શિષ્યવ્રુત્તિ/ ગણવેશ સહાય યોજના

  પ્રાથમીક અને માધ્યમિક શાળાઓના તમામ અનુસુચિત જાતીના વિધ્યાર્થીઓને વિવિધ યોજના અંતર્ગત રૂ! ૫૦૦/- થી લઈને રૂ! ૩,૦૦૦/- સુધીની શિષ્યવ્રુત્તિ ચુકવવામા આવે છે. ધોરણ ૧ થી ૮ ના વિધ્યાર્થીઓને રૂ! ૩૦૦/- ગણવેશ સહાય ચુકવવામા આવે છે.