×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
અધિકારીશ્રીનું નામ શ્રી આર પી બારોટ
હોદ્દો જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
શાખાનું સરનામું ૧૩૩, આંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભુજ-કચ્‍છ
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૧૪૦ર
ઇન્ટર કોમ નંબર ૨૧૧
મોબાઇલ નંબરઃ- 9558815028
ઈમેઈલ આઈડી dso-ddo-kut@gujarat.gov.in