×

રસીકરણ

અ.ન. રસીનું નામ વયજુથ કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે
બી.સી.જી. જન્મની સાથે થી ૧ર માસ સુધી બાળ ક્ષય સામે રક્ષણ આપે છે.
ત્રિગુણી રસી દોઢ માસથી ૧ર માસ સુધી ડીપ્થેરીયા (કોયલી ) મોટી ઉધરસ, ધનુર સામે રક્ષણ આપે છે.
પોલીયો દોઢ માસથી ૧ર માસ સુધી બાળ લકવા સામે રક્ષણ આપે છે.
ધનુરની રસી સગર્ભા માતાઓને (ગર્ભાવસ્થાના ૪થા માસે) ધનુર (આંચકી) સામે રક્ષણ આપે છે.
ડી.ટી. પ વર્ષના બાળકોને ડીપ્થેરીયા, ધનુર સામે રક્ષણ આપે છે.
ટી.ટી. ૧૦ વર્ષના બાળકો તથા ૧૬ વર્ષની બાળાઓને ધનુર (આંચકી) સામે રક્ષણ આપે છે.
ડી.પી.ટી. બુસ્ટર ૧૮ થી ર૪ માસ દરમ્યાન ડીપ્થેરીયા (કોયલી ) મોટી ઉધરસ, ધનુર સામે લીધેલ રસીનો પુરક ડોઝ.
પોલીયો
બુસ્ટર
૧૮ થી ર૪ માસ દરમ્યાન ડીપ્થેરીયા (કોયલી ) મોટી ઉધરસ, ધનુર સામે લીધેલ રસીનો પુરક ડોઝ.
વિટામીન -એ- સોલ્યુસન ૯ માસથી ૧ર માસ દરમ્યાન વિટામીન -એ- ની ખામીના નિવારણ માટે ૧લાખ આઈ.યુ.
૧૦ વિટામીન -એ- સોલ્યુસન ૧ થી પ વર્ષ સુધીના બાળકો ને વિટામીન -એ- ની ખામીના નિવારણ માટે રલાખ આઈ.યુ. દર છ માસના અંતરે