×
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી | કચ્છ જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
કચ્છ
લખપત
રાપર
કાંકરેજ
ભચાઉ
ભુજ
નખત્રાણા
અબડાસા
માંડવી
૧૦ અંજાર
૧૧ મુન્‍દ્રા
૧૨ થરાદ