×

અબડાસા વિષે

અબડાસા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થા ન રેખાંશ ૬૮-૪૯ છે. અબડાસામાં ૧૬૬ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૫૭.૭ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ખારી નદી, કનકાવતી, બેરાચીયા નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, બાજરી, મગફળી, સૂર્યમુખી, ઘઉ છે. અબડાસા તાલુકામાં મુખ્યત્વે બેન્ટોંનાઇટ ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
S.C. BHATT

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

અબડાસા વિષે

અબડાસા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લામાં આવેલ છે. જેનું ભૌગોલીક સ્થા ન રેખાંશ ૬૮-૪૯ છે. અબડાસામાં ૧૬૬ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૫૭.૭ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ખારી નદી, કનકાવતી, બેરાચીયા નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, બાજરી, મગફળી, સૂર્યમુખી, ઘઉ છે. અબડાસા તાલુકામાં મુખ્યત્વે બેન્ટોંનાઇટ ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
૧૬૬
૯૭૫૦૮
૮૫

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો