×

ભચાઉ વિષે

ભચાઉ એ કચ્છનુ પ્રવેસ દ્વાર ગણવામા આવે છે. ભચાઉમા જુનો ઐતિહાસિક કિલ્લો આવેલ છે. જેને ભુકંપ કારણે નુકસાન થયેલ છે.

Read More
ડી.સી.વ્યાસ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ભચાઉ વિષે

ભચાઉ એ કચ્છનુ પ્રવેસ દ્વાર ગણવામા આવે છે. ભચાઉમા જુનો ઐતિહાસિક કિલ્લો આવેલ છે. જેને ભુકંપ કારણે નુકસાન થયેલ છે.

Read More
૬૯
૧૪૭૯૮૧
૫૯

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો