×

લખપત વિષે

લખપત તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. લખપત આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.લખપત મા લાખોનુ વેપાર થતો હતો એટલે તેનુ નામ લખપત પાડયુ. લખપતમાં ૧૦૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૯.૭૬ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં લોખંડ (પીપચર), ખારીનદી (પાન્ધ્રો ), વાણીયાસર (વિરાણી), દમણ(નોજ) નો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય ખરીફ પાકો મગ, બાજરી, ગુવાર, જુવાર, મગફળી, એરંડા છે...

Read More
S G UPLANA

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

લખપત વિષે

લખપત તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. લખપત આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.લખપત મા લાખોનુ વેપાર થતો હતો એટલે તેનુ નામ લખપત પાડયુ. લખપતમાં ૧૦૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૪૯.૭૬ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં લોખંડ (પીપચર), ખારીનદી (પાન્ધ્રો ), વાણીયાસર (વિરાણી), દમણ(નોજ) નો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય ખરીફ પાકો મગ, બાજરી, ગુવાર, જુવાર, મગફળી, એરંડા છે...

Read More
૧૦૦
૫૦૧૨૦
૩૩

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો