×
મારો તાલુકો | કચ્છ જિલ્લા પંચાયત

મારો તાલુકો

 • અબડાસા
 • ઐડા
 • અક્રી મોટી 
 • અમર 
 • અરીખાણા 
 • આશાપર 
 • બાલાછોડ મોટી 
 • બાલાછોડ નાની 
 • બાલાપર 
 • બાંડીયા 
 • બરા 
 • બેલા વંધ 
 • બેર મોટી 
 • બેર નાની 
 • બેરા 
 • બેરાચીયા 
 • ભાચુન્ડા 
 • ભદ્ગ વંધ 
 • ભાડુ વંધ 
 • ભાજીર વંધ 
 • ભનાડા 
 • ભારાપર
 • ભવાનીપર 
 • ભેડી (પે) 
 • ભીમપર 
 • ભૌ
 • બીરીયારી 
 • બીટૂટા 
 • બોહા 
 • બુદાધ્રો 
 • બુદીયા 
 • બુટૂટા (અબ્ન્ન્‍ાવાલી) 
 • ચલાંગા વંધ 
 • ચારોપદી મોટી 
 • ચારોપદી નાની 
 • ચાવાડાકા
 • ચાચી 
 • છાદુરા 
 • છાસરા 
 • છીયાસર 
 • દબાન 
 • દાદમપર 
 • દાહા 
 • દર્દ વંધ 
 • ધાના વારા વાડા 
 • ધુફી મોટી 
 • ધુફી નાની 
 • ધુનવાઇ 
 • દુજા વંધ 
 • દુમરા 
 • ફુલો 
 • હાજાપર 
 • હમીરપર 
 • હીંગાણીયા 
 • હોથી વંધ 
 • હોથેય
 • ઇશાવાલી વંધ 
 • જાબરા વંધ 
 • જગાળીયા 
 • જખાઉ 
 • જણા-કોસા
 • જશાપર 
 • જોગીયાય
 • કડોલી 
 • કાળા તળાવ 
 • કલાર વંધ 
 • કામંડ 
 • કર્ણૈપર 
 • કંધે
 • કરૈયા
 • કરામતા 
 • કરોડીયા મોટા 
 • કરોડીયા નાના 
 • કેર વંધ 
 • ખાણૈ
 • ખારૌ
 • ખીરસરા (વીંજાણ) 
 • ખીરસરા (કોઠારા)
 • ખૌડો
 • કોસા 
 • કોઠારા 
 • કુકડૌ
 • કુણાથીયા 
 • કુવાપદધાર 
 • લૈયારી
 • લાખણીયા 
 • લાલા 
 • લાથેડી 
 • મેમણ વાંઢ 
 • મેરૂ વાંઢ 
 • મીયાણી 
 • મોહાડી 
 • મોકારશી વાંઢ
 • મોખરા 
 • મોથાળા 
 • નાગોર 
 • નળીયા 
 • નાનાવાડા 
 • નાનધ્રા મોટા 
 • નાનધ્રા નાના 
 • નાનગીયા 
 • નાની વંધ 
 • ઓધેજાવાળી વાંઢ 
 • પત 
 • પે 
 • પીયોણી
 • પ્રજાઉ 
 • રાગણ વાંઢ 
 • રામપર 
 • રાણપુર
 • રાપર ગઢવાળી
 • રવા 
 • રયાધણજાર 
 • રયાધણપર (મોટી અને નાની) 
 • રીલાડીયા મંજાલ 
 • સલેમાન વાંઢ 
 • સમાંડા 
 • સંધાન 
 • સંધાવ 
 • સનોસરા 
 • સણયારા 
 • સારંગવાડો 
 • સર્ગુઆરા 
 • શીરૂ વાંઢ 
 • સીન્ધોડી મોટી 
 • સીન્ધોડી નાની 
 • સુદાધ્રો મોટી 
 • સુદાધ્રો નાની 
 • સુજાપર 
 • સુખપર (સયાંદ) 
 • સુખપર બરા 
 • સુથારી 
 • તેરા 
 • ઠેબા વંધ 
 • થુમડી 
 • ટ્રંમ્બો 
 • ઉકીર
 • ઉસ્તીયા (બંધીયા) 
 • વાડાપાડધાર 
 • વડસર 
 • વાગાપદધાર 
 • વાગોથ 
 • વાલણા 
 • વામોતી મોટી 
 • વામોતી નાની 
 • વંધ ટીમ્બો 
 • વંધાવાળી વંધ 
 • વંડી મોટી 
 • વંડી નાની 
 • વાંકુ
 • વરાડીયા 
 • વરનોરી બુદીયા 
 • વાયોર
 • આનંદસર 
 • અંધૌ 
 • બળદીયા 
 • બંધારા મોટા 
 • બંધારા નાના 
 • બાઉખા (ઓધેજા)
 • બાઉખા (સમા)
 • બેરડો 
 • ભગાડીયા
 • ભારાપર
 • ભારાસર 
 • ભીરંડીયારા 
 • ભીટારા મોટા 
 • ભોજારડો 
 • ભુજ
 • ભુજોડી
 • બોલાડી 
 • ર્ચૌર 
 • ચપરેડી
 • ચુબડક
 • ચુનડી
 • દેઘ્ધાર મોટી 
 • દેઘ્ધાર નાની 
 • દગાલા 
 • ડાહીનસરા 
 • દેઢીયા નાના-મોટા 
 • દેશાલપર 
 • ધાનેતી 
 • ધરમપુર
 • ઢોન્સા 
 • ધોરાવર 
 • ધોરી 
 • ધ્રાંગ 
 • ધ્રોબાના 
 • દીનારા 
 • ફોતડી 
 • ફુલો 
 • ફુલરા ટીમ્બો 
 • ગડો 
 • ગજોડ 
 • ગલપાદર 
 • ગંધેર 
 • ગોડપર (ખાંવડા) 
 • ગોદપર (સરલી) 
 • ગોદસર (રખાલ) 
 • ગોરેવાળી 
 • હબે
 • હાજાપર 
 • હરૂડી 
 • હોડકા
 • જાદુરા 
 • જીકડી
 • જુણા 
 • ઝુરા 
 • કાળી તળાવડી 
 • કલાનપર 
 • કામાગુણા 
 • કણૈયાબે
 • કંદેરાઇ 
 • કાનપર 
 • કેરા 
 • ખારી 
 • ખારોડ 
 • ખાવડા 
 • ખીલના 
 • કોડકી
 • કોટૈ
 • કોટડા અથામાના 
 • કોટડા ઉગામણા 
 • હુકમા
 • કુણેરીયા નાના-મોટા 
 • કુણારીયા (જામ) 
 • કુરાણ 
 • કુરબાઇ 
 • કુવાઠડા 
 • લાખોંડ 
 • લેર 
 • લોડૈ
 • લોરીયા 
 • લોઠીયા 
 • લુડીયા 
 • લુણા 
 • માધાપર 
 • ર્મૈનપર 
 • મખણા 
 • મામોરા
 • માનકુવા
 • મેધપર 
 • મીરજાપર 
 • મીશરીયાડો 
 • મીઠડી 
 • મોડ ભાખરી 
 • મોડસર 
 • મોખાણા 
 • મોરા 
 • નાભોઇ 
 • નદાપા 
 • નગીયારી 
 • નાગોર 
 • નાળીયેરી ટીમ્‍બો
 • નારણપર પસયાતી 
 • નારણપર રાવલી 
 • પધાર 
 • પૈયા
 • પયારકો
 • પીરવાડી 
 • પુરાસર 
 • રૈયાડા
 • રતાડીયા 
 • રતીયા 
 • રયાધણપર 
 • રેહા મોટા 
 • રેહા નાના 
 • રેલ્ડી મોટી 
 • રેલ્ડી નાની 
 • રૂદ્ગમાતા 
 • સદૌ રખાળ
 • સધારા 
 • સૈયદપર
 • ર્સૈરાઇ ટીમ્બો 
 • સમાત્રા 
 • સંગાડા ટીમ્બો 
 • સણોસરા 
 • શાપર ટીંબો 
 • સારલી 
 • સાર્સપર 
 • સેડાતા 
 • શેરવો 
 • સોયલા
 • સુખપર 
 • સુમરાસર (જાટવાલી) 
 • સુમરાસર - શેખવાળી 
 • ટંકાણાસર
 • થારાવાડા મોટા 
 • થારાવાડા નાના 
 • ટ્રંમ્બો 
 • ત્રૈયા 
 • ઉધમો 
 • વડાસર 
 • વડવા 
 • વડવારા 
 • વડજાર 
 • વંધ સીમ 
 • વાંઢો 
 • વંત્રા 
 • વરલી 
 • વરનોરા મોટા 
 • વરનોરા નાના 
 • વતાછાડ 
 • વાવડી
 • વેહરો 
 • વીંછીયા 
 • વીરાઇ 
 • અજાપર 
 • અસંમ્બીયા મોટા 
 • અસંમ્બીયા નાના 
 • અસરાની 
 • બડા 
 • બેગ 
 • બાંભડે
 • બયાથ 
 • ભાડા 
 • ભાડઇ મોટી 
 • ભાડઇ નાની 
 • ભારાપર
 • ભેરૌયા
 • ભીણસરા 
 • ભોજા 
 • બીદડા 
 • ચંગડી 
 • દશાઁદી 
 • દેઢીયા 
 • દેવપર 
 • ધોકડા
 • ધુનઇ 
 • ડોન 
 • દુજાપર 
 • દુર્ગાપુર 
 • ફરાડી 
 • ફીલોન 
 • ગઢસીસા 
 • ગોધરા
 • ગોણીયાસર મોટા 
 • નાના ભાડીયા 
 • ગોણીયાસર નાના 
 • ગુંદીયાળી 
 • હાલાપર 
 • હમલા 
 • જખાણીયા 
 • જામથાડા 
 • કાઠડા 
 • કોડે
 • કોજાચોરા 
 • કોકાળીયા
 • કોટાયા
 • કોટડી 
 • લાજયા મોટા 
 • લાજયા નાના 
 • લુડવા 
 • ર્મૌડા 
 • મમયામોરા 
 • માંડવી
 • માંડવી (રૂરલ)
 • મંજાલ 
 • માપર 
 • મારૌ
 • મસ્‍કા
 • મૌ મોટી
 • મૌ નાની
 • મોડ કુબા 
 • મોટા ભાડીયા 
 • નાભોઇ 
 • નાગલપર 
 • નાગરેચા 
 • વીરાણી
 • નાની ખાખર 
 • પદમપર 
 • પંચાતીયા 
 • પીપરી 
 • પોલાડીયા 
 • પુણાદી 
 • પ્‍યાકા Û
 • રાજડા 
 • રાજપર 
 • રાજપર ટીમ્બો 
 • રામપર 
 • રતાડીયા મોટા 
 • રતાડીયા નાના 
 • રયાણ મોટી 
 • રયાણ નાની 
 • શભરાઇ મોટી 
 • સભરાઇ નાની 
 • શેરડી 
 • શીરવા 
 • તાલવાણા 
 • ત્રગાડી 
 • ત્રેયા 
 • ઉંદોથ મોટી 
 • ઉંદોથ નાની 
 • ઉંધોથ નાની 
 • વડા 
 • વંધ 
 • વેકરા
 • વીન્ધ 
 • વીંગાનીયા 
 • અદેસર 
 • અમરાપર
 • આનંદપર 
 • બાદલપર 
 • બાદરગઢ 
 • બાલાસર 
 • બંભાણસર 
 • બેલા 
 • ભારીડીયા (ભુર્ટૈીયા) 
 • ભીમસર 
 • ભીમદેવકા
 • છોટાપર 
 • ચીત્રોડ 
 • દાભુંડા 
 • દેવરી 
 • દેદારવા 
 • દેશાલપર 
 • ધાબડા 
 • ધાડાધ્રોની વંધ 
 • ફતેહગઢ 
 • ફુલપરા 
 • ગગોદર 
 • ગવરીપર 
 • ગેડી 
 • ગનીથાળ 
 • ગોવીંદપર 
 • હમીરપર મોટી 
 • હમીરપર નાની 
 • જાડાવાસ 
 • જાદુપર (ભાંગેરા) 
 • જટાવાડા (જીલાર વંધ)
 • વ્રજવાણી 
 • વેરસરા 
 • જેસડા 
 • કલાણપર 
 • કણમેર 
 • કાનપર 
 • કરૂડા 
 • ખાંડેક
 • ખાણપર 
 • ખેંગારપર 
 • ખીરાઇ 
 • કીડીયાનગર 
 • કુડા (કુડા જામપર)
 • કુંભારીયા 
 • ર્લૌડા વંધ 
 • લાખાગઢ 
 • લોદ્ગાણી (પાર્કરા વંધ) 
 • મખેલ 
 • મનાબા 
 • માનગઢ 
 • મંજુવાસ 
 • મૌવાણા (શીવગઢ)
 • મેવાસા 
 • મોડા 
 • મોમયામોરા 
 • નાગલપર 
 • નળીયાટીંબો 
 • નંદા 
 • નંદાસર 
 • નારણપર 
 • નીલપર 
 • પદમપર 
 • પગીવાંઢ
 • વીજાપર 
 • પાલનપર 
 • પાલનસ્વા 
 • પંડયા નો ગઢ 
 • પેથાપર 
 • પ્રાગપર 
 • પ્રતાપગઢ 
 • રામપર 
 • રામવાવ
 • રાપર
 • રાવ મોટી 
 • સાઇ 
 • સણગઢ 
 • સણવા 
 • સની 
 • સારસ્લા 
 • સેલારી 
 • સોમાણી વાંઢ 
 • સોનલવા 
 • સુદાણા વાંઢ 
 • સુખપર 
 • સુરબા વાંઢ 
 • સુવૈ
 • ટાગા 
 • થાણપર 
 • થોરીયારી 
 • ટીંડાલવા મોટી 
 • ટ્રમ્બાઉ 
 • ઉમૈયા
 • વલ્લભપર 
 • વનોઇ 
 • વરનુન 
 • વેકરા
 • અજાપર 
 • અંબાપર 
 • અમરાપર
 • અંજાર
 • ભદ્ગોઇ 
 • ભાલોટ 
 • ભીમાસર 
 • ભુવાડ 
 • બુધારમોરા 
 • ચાંદીયા 
 • ચંદ્ગાણી 
 • ચંદ્ગપર 
 • ચંદ્ગોડા 
 • દેવાલીયા 
 • દેવીસર 
 • ધમાડકા
 • દુધઇ 
 • હમીરપર 
 • હીરાપર
 • જગતપર 
 • જારૂ 
 • ખંભારા 
 • ખેડા
 • ખીરસરા 
 • ખોખરા 
 • કોટડા 
 • કુંભારીયા 
 • લાખાપર 
 • લોહારીયા મોટા 
 • લોહારીયા નાના 
 • મખીયાણા 
 • મરીનગાણા 
 • મર્થૌ 
 • માથડા 
 • મેધપર (બોરીચી) 
 • મેઘપર (કુંભારડી)
 • મીન્ડીયાળા 
 • મોડસર 
 • મોડવાદર 
 • નાગલપર મોટી 
 • નાગલપર નાની 
 • નાગાવલાડીયા 
 • નવાગામ 
 • નીંગલ 
 • પાટીયા 
 • પશુડા 
 • પશવાડી મીઠા 
 • રામપર 
 • રાપર
 • રતાતળાવ 
 • રતનાળ 
 • સંધાડ 
 • સાપેડા 
 • સરખાણ 
 • સાતાપર 
 • સીનુગ્રા 
 • સુગરીયા 
 • તાપર 
 • તુણા 
 • વડા 
 • વલાડીયા બીટૂટા (ઇસ્ટ) 
 • વલાડીયા બીટૂટા (વેસ્ટ) 
 • વષાઁમેડી 
 • વરસાના 
 • વીડી 
 • વીરા 
 • પશવાડી ખારા 
 • ખેંગારપર 
 • અંતરજળ 
 • ભારાપર
 • ચુડવા 
 • ગાલપદર 
 • ગાંધીધામ
 • કીડાણા 
 • મીઠી રોહર 
 • પડાણા 
 • શિણાય
 • બાબીયા
 • બગડા 
 • બારાયા 
 • બારોઇ 
 • બેરાજા 
 • ભદ્ગેસર 
 • ભરૂડીયા 
 • ભોરારા 
 • બોચા 
 • બેરાજા
 • છાસરા 
 • દેપા 
 • દેશાલપર 
 • ધ્રાબ 
 • ફચારીયા 
 • ગેલડા 
 • ગૌરસમા
 • ગુંદાળા 
 • હાટડી 
 • જારપરા 
 • વોવર
 • કણાજરા 
 • કંદાગરા મોટા 
 • કંદાગરા નાના 
 • કારાઘોઘા
 • ખાખર મોટી
 • કુકડસર
 • કુંદ્ગોલી 
 • કુવૈ
 • લાખાપર 
 • લીફારા 
 • લુણી 
 • મંગ્રા 
 • મોખા 
 • મોટા કપાયા
 • મોટી ભુજ પર
 • મુંદ્રા
 • નાના કપાયા
 • નાની ભુજ પર
 • નવીનાળ 
 • પત્રી 
 • પાવડીયારા 
 • પ્રાગપર 
 • પ્રતાપપર 
 • રાગા 
 • રમાણીયા 
 • રતાડીયા 
 • સદૌ
 • સમાઘોઘા
 • શેખાડીયા
 • શીરાચા
 • સુખપર
 • તાપ્પર 
 • ટોડા 
 • ટુંબડી મોટી 
 • ટુંબડી નાની 
 • ટુંડા 
 • વડાલા 
 • વગુરા 
 • વાંકી
 • વીરાણીયા 
 • અધોલ (પર્સૌયારા) 
 • અમળીયારા 
 • અમરપર 
 • અમારડી 
 • બંભાણકા
 • બંધાડી 
 • બનીયારી 
 • બપૌરી 
 • ભચાઉ
 • ભરૂડીયા 
 • ભુજપર 
 • ચંદ્ગોડી 
 • છાડાવાડા 
 • ચીરાઇ મોટી 
 • ચીરાઇ નાની 
 • ચોબારી 
 • ચોપડવા 
 • ઢોલાવીરા 
 • ગઢડા
 • ગામડો
 • ગણેશપર 
 • ગરાણા 
 • ગોડપર 
 • હાલરા 
 • જડસા 
 • જણાણ 
 • જાંગી 
 • કાબરો
 • કડોલ 
 • ર્કૌરવા 
 • કલાણપર 
 • કણખોલ 
 • કાંઠકોટ
 • કરમરીયા 
 • કટારીયા જુના 
 • કટારીયા નવા 
 • ખારોડા 
 • ખારોઇ 
 • ખોડાસર 
 • કુંભારડી 
 • લકાડીયા
 • લાખાપર 
 • લખધીરગઢ (અલેપર) 
 • લખપત
 • લાલીયાણા 
 • લુણવા 
 • મનફરા 
 • મૈ
 • મેઘપર (કુંજીસર)
 • મોડપર 
 • મોરગર 
 • નારા 
 • નારણસરી 
 • નેર 
 • પસા 
 • પીપરાપતી 
 • રાજનસર 
 • રાજથાળી 
 • રામપર 
 • રતનપર 
 • સમખીયારી 
 • શીકારપુર
 • શીવલાખા 
 • શીકારા
 • સુખપર 
 • તોરણીયા 
 • વામકા
 • વાંધીયા 
 • વસ્તીવા 
 • વીજપાશર 
 • વોંધ 
 • વોંધાડા 
 • અકરી
 • અમીયા 
 • અશાલડી (સુજા વંધ) 
 • અટડો 
 • બૈયાવા
 • બાના 
 • બરંદા
 • ભદ્ગ મોટા 
 • ભદ્ગ નાના 
 • ભુધા (બુધા) 
 • ભુજપર
 • બીતીયારી 
 • ચક્રી 
 • છમરા 
 • છેર મોટી 
 • છેર નાની
 • છુગેર 
 • દયાપર 
 • દેદરાણી 
 • ડેનમા 
 • ધારેશી 
 • ધ્રાંગ 
 • ધુનયા 
 • દોલતપર 
 • અકલીયન
 • ફતેહપર 
 • ફુલેરા 
 • ગાડુલી 
 • ગોધાતડ 
 • ગુગરીયાણા 
 • ગુહાર મોટી 
 • ગુહાર નાની 
 • ગુનૌ
 • ગુનેરી 
 • હમનખુંડી
 • હરોડા 
 • હરૂડી 
 • જડવા 
 • જારા 
 • જુલરાઈ
 • જુમરા 
 • જુણાચૈ
 • જુણાગીયા 
 • કૈયારી
 • કણધોરા 
 • કનેર 
 • કણોજ 
 • કપુરાસી 
 • કરણપુર 
 • ખર્ડૈ 
 • ખાણોત 
 • ખારાઇ 
 • ખારોડા 
 • ખેતીયાણ (ખતીયા) 
 • ખેંગારપર 
 • ખીરસરા (ગુનૌ)
 • કોરીયાણી 
 • કોટડા 
 • કોટેશ્વર 
 • કુન્રી 
 • લાખાપર 
 • લખમીરાણી 
 • લખપત
 • લખપત
 • માલદા 
 • મણીયારા 
 • માતાનામઢ
 • મેધપર 
 • મીંઢીયારી 
 • મોરી 
 • મુધાણ 
 • મુડીયા 
 • મુંધવયા 
 • મો૨દજબાણ
 • નારા 
 • નારાયણ સરોવર
 • નારેડી 
 • નારેડો 
 • પખો 
 • પાનધ્રો
 • પીપર 
 • પ્રાણપર 
 • પુનરાજપુર 
 • રમાણીયા 
 • રતીપર 
 • રવારેશ્વર 
 • રોડાસર લક્કી 
 • સંભાડા 
 • સામજીયારા
 • સાંયણ મોટી
 • સાંયણ નાની
 • સયારા 
 • શેહ 
 • શીણાપર 
 • સીયોત
 • સુભાષપર (સનાનધ્રો) 
 • સુજા વાંઢ 
 • તાહેરા 
 • ઉખેર 
 • ઉમરસર 
 • અધોછાની 
 • ઐયર
 • અકાડના
 • અંબારા (અમારા) 
 • આનંદપર 
 • આનંદસર 
 • અંગીયા મોટા 
 • અંગીયા નાના 
 • અરાલ નાની 
 • અરાલ મોટી 
 • બડી (પાલનપુર)
 • બાગપત 
 • બંદીયારા 
 • બેરૂ 
 • ભડાળી 
 • ભારાપર
 • ભારાપર (ભદ્રાવલી)
 • ભીમસર 
 • ભીતારા 
 • ભોજરાજ વંધ 
 • મુંજઇ મોટી
 • મુંજઇ નાની
 • બીબાર 
 • ચારાખાડા 
 • ચવાડકા
 • દાદોર 
 • દાદોર 
 • દનાના 
 • દેશલ૫૨
 • દેવીસર 
 • દેવપર 
 • દેવસર 
 • ધમયા 
 • ધાવડા નાના 
 • ધાવડા મોટા 
 • ધોરો 
 • ફુલો 
 • ગડાણી
 • ગજનસર 
 • ગંગોન ઉગામની 
 • જડૈ
 • જડોદર 
 • જાળુ 
 • જારજોક
 • જતાવીરા
 • જેસરવંધ 
 • જીંદગી
 • જીંજે
 • જીયાપર 
 • કડીયા મોટા
 • કડીયા નાના
 • ર્કૌડભીત 
 • કલાણપર 
 • ખાંભલા 
 • ખરાડીયા 
 • ખીરસરા 
 • ખીરસરા (નવા) 
 • ખોંભડી મોટી 
 • ખોંભડી નાની 
 • કોટડા (રોહા) 
 • કોટડા (થારાવાડા) 
 • કોટડા જડોદર 
 • લખાડી 
 • લખીયાવીરા 
 • લક્ષ્મીપુર (તારા) 
 • લક્ષ્મીપુર (ભુંજૈે) 
 • લીફરી 
 • લુડબૈ
 • મંગવાણા 
 • મંજલ
 • મુરૂ
 • મથાળ 
 • મથાળાપાદર 
 • મેડીસર 
 • મોરે
 • મોરગર 
 • મોરજર 
 • મોસુણા 
 • નાડાપર 
 • નાગલપર 
 • નાગવીરી 
 • નખત્રાણા
 • નખત્રાણા
 • નખત્રાણા નાના
 • નારણપર 
 • નેત્રા 
 • નીરોણા 
 • ઓલાંગીયા 
 • ઓરીરો 
 • પાનેલી 
 • રાજદૈ
 • રામપર (રોહા) 
 • રામપર (સરવા) 
 • રણારા મોટા 
 • રણારા નાના 
 • રંગયાપાદર 
 • રસાલીયા 
 • રતાડીયા 
 • રતામીયા 
 • રવાપર (ન??જ્ઞસ) 
 • રોહા (તલેટી) 
 • સંગનારા 
 • સાયરા
 • સુખપર (રોહા) 
 • સુખપર (વીરાણી) 
 • સુખસણ 
 • તાલ 
 • તરા
 • થાણ 
 • થારાવાડા 
 • ટોડીયા 
 • ઉગેડી 
 • ઉખારડા 
 • ઉલટ 
 • ઉમરપર 
 • ઉન્થોનગડી 
 • વડવા ભોપાવાલા 
 • વડવા કનાવાલા 
 • વાલકા મોટા
 • વાલકા નાના
 • વામરાપાદર 
 • વાંગ 
 • વરામસેડા 
 • વેહાર 
 • વેરસાલપર 
 • વીભાપર 
 • વીગોડી 
 • વીજપાશર 
 • વીરાણી મોટી 
 • વીરાણી નાની 
 • વીરખાલ 
 • વીથોણ 
 • પલીવાડ