અવનવા સમાચાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

અવનવા સમાચાર

Live News
 
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ની જાહેરાત  
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત  
 
Archieve News
 
કરાર આધારિત જગ્યાઓ ભર​વા માટેની જાહેરાત​  
એટેન્ડન્ટ-કમ​-ડ્રેસર ની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક  
કૃત્રીમ બીજદાન કાર્યકર (વર્કર​) ની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક  
પશુચિકિત્સકની જગ્યા માટેનું અરજીપત્રક  
જીલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ કચ્છ-ભુજ​ પ્રોવિઝનલ મેરીટયાદીમાં સમાવિષ્ટ ઉમેદ​વારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેની અગત્યની જાહેરાત  

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565249