મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદશાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીવૈદ્ય કે. વી. જોષી(ઇ.ચા.)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૮૨૯૪૫૮૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648178