મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદશાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો. ડી.કે.ગાલા
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯ ૪૯૩૧૪
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો. ડી.કે.ગાલા ઈ.ચા.જિલ્‍લા આર્યુવેદ અધિકારી (વર્ગ/ર) (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮૯૮૭૯૮૯૦૧ર૪ / ૭પ૬૭૦ર૦૦૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565287