મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આયુર્વેદશાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડૉ. ડી. કે. ગાલા(ઇ.ચા.)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રરર૯૯૮
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯૪૯૩૧૪


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632260