મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાઆયુર્વેદ અધિકારી

આયુર્વેદ અધિકારી


અ.નં. નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી. કોડ નં. ફોન નંબર ફેકસ સરનામું
કચેરી ઘર
ર્ડા.એ.યુ.ત્રિપાઠી એમ.ઓ. - --- રામપુર(રોહા) તા.નખત્રાણા
ર્ડા.એમ.એમ.મકવાણા એમ.ઓ. - --- લોડાઇ તા.ભુજ
ર્ડા.એન.એન.ચૌધરી એમ.ઓ. - --- ચંદિયા તા.અંજાર
ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - --- બરંદા તા.લખપત
ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - --- જખી, તા.અબડાસા
ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલએમ.ઓ. - --- મેધપર તા.ભચાઉ
ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલ એમ.ઓ. - --- કંથકોટ, તા.ભચાઉ
ર્ડા.આર.જે.ધીયાડ એમ.ઓ. - --- મોટા રતાડિયા તા.માંડવી
ર્ડા.એસ.એમ.ખોજા એમ.ઓ. - --- દેશલપર(કંઠી) તા.મુન્‍દ્રા
૧૦ર્ડા.અપેક્ષા એમ.વ્‍યાસ એમ.ઓ. - --- કુંદરોડી તા.મુન્‍દ્રા
૧૧ર્ડા.બી.બી.બલદાનિયા એમ.ઓ. - --- વરસામેડી તા.અંજાર
૧૨ર્ડા.સોજિત્રા કાજલ વી. એમ.ઓ. - --- સાંધવ તા.અબડાસા
૧૩ર્ડા.કૌશિક એમ.ઓઝા એમ.ઓ. - --- હાજાપર તા.ભુજ
૧૪ર્ડા.સોજિત્રા કાજલ વી. એમ.ઓ. - --- ભારાપર તા.અબડાસા
૧૫ર્ડા.એ.યુ.ત્રિપાઠી એમ.ઓ. - --- ચિયાસર તા.અબડાસા
૧૬ર્ડા.એમ.એમ.મકવાણા એમ.ઓ. - --- સુખપર તા.ભુજ
૧૭ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલ એમ.ઓ. - --- સણવા તા.રાપર
૧૮ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - --- લખપત તા.લખપત
૧૯શ્રી પી.એ.દેસાઇ એમ.ઓ. - --- પત્રી તા.મુન્‍દ્રા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648263