મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાઆયુર્વેદ અધિકારી

આયુર્વેદ અધિકારી

અ.નં. નામ હોદ્દો એસ.ટી.ડી. કોડ નં. ફોન નંબર ફેકસ સરનામું
કચેરી ઘર
ર્ડા.એ.યુ.ત્રિપાઠી એમ.ઓ. - - - - રામપુર(રોહા) તા.નખત્રાણા
ર્ડા.એમ.એમ.મકવાણા એમ.ઓ. - - - - લોડાઇ તા.ભુજ
ર્ડા.એન.એન.ચૌધરી એમ.ઓ. - - - - ચંદિયા તા.અંજાર
ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - - - - બરંદા તા.લખપત
ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - - - - જખી, તા.અબડાસા
ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલ એમ.ઓ. - - - - મેધપર તા.ભચાઉ
ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલ એમ.ઓ. - - - - કંથકોટ, તા.ભચાઉ
ર્ડા.આર.જે.ધીયાડ એમ.ઓ. - - - - મોટા રતાડિયા તા.માંડવી
ર્ડા.એસ.એમ.ખોજા એમ.ઓ. - - - - દેશલપર(કંઠી) તા.મુન્‍દ્રા
૧૦ ર્ડા.અપેક્ષા એમ.વ્‍યાસ એમ.ઓ. - - - - કુંદરોડી તા.મુન્‍દ્રા
૧૧ ર્ડા.બી.બી.બલદાનિયા એમ.ઓ. - - - - વરસામેડી તા.અંજાર
૧૨ ર્ડા.સોજિત્રા કાજલ વી. એમ.ઓ. - - - - સાંધવ તા.અબડાસા
૧૩ ર્ડા.કૌશિક એમ.ઓઝા એમ.ઓ. - - - - હાજાપર તા.ભુજ
૧૪ ર્ડા.સોજિત્રા કાજલ વી. એમ.ઓ. - - - - ભારાપર તા.અબડાસા
૧૫ ર્ડા.એ.યુ.ત્રિપાઠી એમ.ઓ. - - - - ચિયાસર તા.અબડાસા
૧૬ ર્ડા.એમ.એમ.મકવાણા એમ.ઓ. - - - - સુખપર તા.ભુજ
૧૭ ર્ડા.શ્રીમતી બી.પી.પટેલ એમ.ઓ. - - - - સણવા તા.રાપર
૧૮ ર્ડા.એન.બી.રાજગોર એમ.ઓ. - - - - લખપત તા.લખપત
૧૯ શ્રી પી.એ.દેસાઇ એમ.ઓ. - - - - પત્રી તા.મુન્‍દ્રા
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632338