ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
કચ્છ
લખપત
રાપર
કાંકરેજ
ભચાઉ
ભુજ
નખત્રાણા
અબડાસા
માંડવી
૧૦ અંજાર
૧૧ મુન્‍દ્રા
૧૨ થરાદ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648206