mundra-taluka
Right to Information Act
IndexMy TalukaMundra Taluka
 

Villages of Mundra Taluka

 
  Babiya   Goersama   Mokha   Shekhadiya
  Bagda   Gundala   Mota Kapaya   Shiracha
  Baraya   Hatdi   Moti Bhujpar   Sukhpar
  Baroi   Jarpara   Mundra   Tappar
  Beraja   Kanajra   Nana Kapaya   Toda
  Bhadresar   Kandagara Mota   Nani Bhujpar   Tumbadi Moti
  Bharudiya   Kandagara Nana   Navinal   Tumbadi Nani
  Bhorara   Karagoga   Patri   Tunda
  Bocha   khakhar Moti   Pavdiara   Vadala
  Borana   Kukadsar   Pragpar   Vagura
  Chhasra   Kundrodi   Pratappar   Vanki
  Depa   Kuvay   Raga   Viraniya
  Deshalpar   Lakhapar   Ramaniya   Vovar
  Dhrab   Lifara   Ratadiya    
  Fachariya   Luni   Sadau    
  Gelda   Mangra   Samagoga    
 

Last Update : 11/2/2014

Users : 419952