મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી સી.જે.પટેલ (આઈ.એ.એસ)
શ્રી સી.જે.પટેલ (આઈ.એ.એસ)
હોદો:જિલ્લા વિકાસ અધિકારી. કચ્છ-ભુજ
સ૨નામું:જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જીલ્લા પંચાયત. કચ્છ-ભુજ.
ફોન નં:(ઓ) (૦ર૮૩ર) રપ૦૦૮૦
મોબાઈલ નંબર : ૯૯૭૮૪૦૬ર૩૮
ફેકસ નં:૨૫૦૩૫૫
ઈ મેઈલ:ddo-kut@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576651