મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી પ્રભવ જોષી (આઈ.એ.એસ)
હોદો:
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી. કચ્છ-ભુજ
સ૨નામું:
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જીલ્લા પંચાયત. કચ્છ-ભુજ.
ફોન નં:
(ઓ) (૦ર૮૩ર) રપ૦૦૮૦
મોબાઈલ નંબર : -
ફેકસ નં:
૨૫૦૩૫૫
ઈ મેઈલ:
ddo-kut@gujarat.gov.in



છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648224