મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજીલ્લા/તાલુકા પંચાયત કચ્છ પ્રમુખ/ઉપપ્રમુખશ્રીની માહિતી

જીલ્લા/તાલુકા પંચાયત કચ્છ પ્રમુખ/ઉપપ્રમુખશ્રીની માહિતી

ક્રમતાલુકાનું નામપ્રમુખશ્રીનું નામમો.નંબરસરનામુંઉપપ્રમુખશ્રીનું નામમો.નંબરસરનામું
જી.પં.કચ્છમાધાપરીયા કૌશલ્યાબેન જંયતભાઈ૯૯૨૫૦૩૭૫૪૫મુ.પો.માધાપર નવાવાસ , તા. ભુજ-કચ્છસોઢા લક્ષ્મણસિંહ અલજી૯૮૨૫૧૬૯૧૪૪ડાવરી , તા. રાપર
તા. પં.ભુજચાવડા કંકુબેન હમીર૯૮૭૯૮૪૨૯૧૮રે. કાળી તલાવડી,તા.ભુજખંડોલ હિતેશભાઈ હિમતલાલ૯૮૨૫૦૧૭૫૩૪વિશાલનગર જૂનાવાસ,માધાપર તા.ભુજ
તા. પં. માંડવીસેંઘાણી ગંગાબેન કલ્યાણજી૯૯૭૮૨૪૭૨૧૧રહે દુર્ગાપુર, તા.માંડવીજાડેજા મહેન્દ્રસિંહ લાખુભા૯૮૨૫૮૯૧૯૩૫તલવાણા , તા. માંડવી
તા. પં. મુંદરાજાડેજા રણજીતસિંહ અગરસંગ૯૮૨૫૦૫૭૩૪૩મોટી તુંબડી,તા.મુંદરાઆહિર ડાયાલાલ દેવજીભાઈ૯૮૨૫૮૩૭૬૨૬ઋષભ નગર , પ્લોટ નમ.૭૧, બારોઇ તા. મુંદરા
તા. પં. અંજારજરૂ રાંભઈબેન વેલાભાઈ૯૮૨૫૫૫૫૦૩૨ગામ ભુવડ તા.અંજાર-કચ્‍છસોરઠીયા દેવજીભાઈ કાનજીભાઈ૯૬૮૭૫૬૭૯૨૨ગામ ચંદિયા તા.અંજાર-કચ્‍છ
તા. પં. ગાંધીધામમહેશ્વરી લક્ષ્મીબેન વેલજી૯૯૧૩૪૩૧૯૧૯મુ.કિડાણા , તા. ગાંધીધામ-કાછહડિયા નિખીલ અમૃતલાલ૯૯૧૩૨૪૨૫૫૪મુ.શિણાય, તા.ગાંધીધામ-કચ્છ
તા. પં. ભચાઉછાંગા શીતલબેન રાજેશભાઈ૯૮૨૫૫૧૪૫૨૫અહીરવાસ , લુણવા તા. ભચાઉ-કચ્છજાડેજા વીરેન્દ્રસિંહ બહાદુરસિંહ૯૮૨૫૦૩૮૧૩૬દરબારગઢ, ભચાઉ-કચ્છ
તા. પં. રાપરજાડેજા જયદીપસિંહ સ્વરૂપસિંહ૯૭૨૬૮૯૩૪૯૯મું.સણવા , તા. રાપરવાવીયા કાનીબેન માદેવાભાઈ૯૭૬૮૩૭૮૧૫૦ફતેહગઢ , તા. રાપર
તા. પં. નખત્રાણાસોમજીયાણી ભરતભાઈ જીવરાજભાઈ૯૮૨૫૮૯૫૧૬૫મુ. વિરાણી મોટી, તા. નખત્રાણા-કચ્છજાડેજા જોસનાબા રાજેન્દ્રસિંહ૯૮૭૯૯૨૮૯૬૨મુ.મંજલ, તા. નખત્રાણા-કચ્છ
૧૦તા. પં. અબડાસાજાડેજા ઉષાબા નરેન્દ્રસિંહ૯૯૨૫૩૧૫૧૫૦ઠે.દરબારગઢ, મું.નલીયા તા.અબડાસા જી.કચ્છ.મંધરા સાલેમામદ ઓસમાણ૯૯૭૮૮૭૦૭૭૭ઠે.મંઘરા ફળીયું, મુ.વરાડીયા, તા.અબડાસા જી.કચ્છ.
૧૧તા. પં. લખપતજોષી નીતાબેન અનિલભાઈ૯૪૨૭૨૪૦૭૩૩મુ.દયાપર,તા.લખપત-કચ્છગઢવી સમરતદાન સરદારદાન૯૭૨૬૭૯૯૯૫૯મુ.સોનલનગર , (પાન્ધ્રો) તા. લખપત-કચ્છ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 586873