મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના


પંચાયતની રાજયની સ્થાપના ગુજરાત રાજયમાં થઈ ત્યારથી જિલ્લા પંચાયત કચ્છની આંકડા શાખા ઘ્વારા વિવિધ પ્રકારની આંકડાકીય કામગીરી કરવામાં આવે છે તેમાંઆંકડાકીય માહિતીની ગુણવતા અને વ્યાપ અનુસાર આંકડાકીય માહિતી એકત્ર કરવાના ધોરણ માં એકરૂપતા જળવાય તે રીતની કામગીરી કરવામાં આવે છે અને જિલ્લા પંચાયતોની સમગ્ર આંકડાકીય કામગીરી નું એકત્રીકરણ કરીને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાની મહત્વ ની કામગીરી આંકડા શાખા ઘ્વારા કરવામાં આવે છે.

તાલુકા કક્ષાએ આંકડાકીય કામગીરી તાલુકાના આંકડા મદદનીશ ઘ્વારા કરવામાં આવે છે. જયારે ગ્રામ્ય કક્ષાએ આ કામગીરી ગામના તલાટી કમ મંત્રીશ્રી મારફતે કરવામાં આવે છે. આ સંદર્ભમા આંકડાક્ષેત્રે નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 617514